Algemene voorwaarden Budgetbeheer

Algemene Voorwaarden Budgetbeheer Sustineo Financiële Hulpverlening

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de budgetbeheerder en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Definities
2.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt wordt verstaan: ieder persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten.
Budgetbeheer: het beheren van het inkomen van de rekeninghouder en het met machtiging ten name van de rekeninghouder verrichten betalingen op naam en voor rekening van de rekeninghouder. De rekeninghouder blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
Budgetbeheerder/ Opdrachtnemer: Sustineo Financiële Hulpverlening die zich bezig houdt met de uitvoering van het budgetbeheer ten behoeve van de rekeninghouder.
Budgetplan: het in overleg met de rekeninghouder dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvinden en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan.
Inkomen: inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.
Rekeninghouder: de natuurlijke persoon die een rekening bij de budgetbeheerder aanhoudt.

Artikel 3. Totstandkoming van een overeenkomst
De overeenkomst met is van kracht als de intakeovereenkomst getekend bij opdrachtnemer in bezit is, waarbij tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 4. Ontbinding, opschorting en opzeggen van overeenkomst
4.1 De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden indien:
De cliënt komt te overlijden
De cliënt, ondanks schriftelijke ingebrekestelling, blijft tekortschieten in de nakoming van één of meerdere van haar verplichtingen
De cliënt bij het sluiten van de overeenkomst of nadien haar verplichtingen zoals in deze algemene voorwaarden omschreven niet nakomt.
Als de verhoudingen tussen cliënt en bewindvoerder zodanig verstoord zijn en zij niet tot overeenstemming komen, kan de bewindvoerder de rechter verzoeken om beëindiging van het bewind.
4.2 De opdrachtnemer zal na beëindiging zorg dragen voor een normale afwikkeling van alle door de cliënt in behandeling gegeven zaken.
4.3 Voor beschermingsbewind kan opzegging verkregen worden door middel van de rechter, die dan wel/niet kan overgaan tot ontbinding van de overeenkomst voor beschermingsbewind.
4.4 Beide partijen kunnen de overeenkomst voor budgetbeheer te allen tijde middels aangetekend schrijven schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een volle kalendermaand.

Artikel 5. Wijzigingen of aanvullingen van de voorwaarden
5.1. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigingen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en).
5.2. Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.
5.3. Deze algemene voorwaarden treedt in werking op: 01 januari 2019 en gelden tot wijzigingen of aanvullingen van deze voorwaarden.

Artikel 6: Budgetplan
De budgetbeheerder stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een budgetplan op.
De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het budgetplan.
Bij het opstellen van het budgetplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.
Bij het opstellen van het budgetplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelij­ke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de budgetbeheerder hiervoor gere­serveerd.
In het kader van budgetbeheer is geen roodstand mogelijk.
Indien de budgetbeheerder en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaalt de budgetbeheerder de inhoud van het plan.
In het budgetplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de budgetbeheerder en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behouders in geval van wijzigingen die betrekking hebben op een periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen.

Artikel 7. Budgetbeheer in combinatie met schuldregeling
7.1. Indien de rekeninghouder met een schuldregelende instelling een overeenkomst tot schuldregeling heeft gesloten, zijn naast de bepalingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden budgetbeheer tevens de overeenkomst en algemene voorwaarden schuldregeling van de schuldregelende instelling van toepassing.
7.2. De budgetbeheerder en de schuldregelende instelling zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbeheer en de schuldregeling onderling afstemmen.

Artikel 8. Duur van de overeenkomst
8.1 Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 12 maanden, gerekend vanaf de 1e dag van de kalendermaand volgend op de ondertekening van deze overeenkomst, en wordt daarna stilzwijgend verlengd.
8.2.Cliënt heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen indien de budgetbeheerder zijn verplichtingen niet nakomt.
8.3. Client heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen bij een tariefsverhoging die hoger is dan het landelijk inflatiecijfer.
8.4. Na 12 maanden heeft de cliënt op elk moment het recht deze overeenkomst te beëindigen.
8.4. De budgetbeheerder heeft het recht deze overeenkomst te beëindigen indien de cliënt zijn verplichtingen niet nakomt. Indien dit plaats vindt binnen één jaar na het aangaan van deze overeenkomst, is de cliënt verplicht een schadevergoeding te betalen die 50% bedraagt van het overeengekomen maandbedrag, vermenigvuldigt met het aantal maanden dat deze overeenkomst voortijdig wordt beëindigd.
8.5 Beëindiging van de overeenkomst dient in alle gevallen schriftelijk plaats te vinden. Er wordt een opzegtermijn in acht genomen van één kalendermaand.

Artikel 9. Taken budgetbeheerder
9.1. De cliënt opent twee rekeningen, een beheer- en een leefgeldrekening. Alle pasjes en inlogcodes van de beheerrekening worden door de cliënt aan de budgetbeheerder ter beschikking gesteld. Alle inkomsten en uitgaven geschieden via de beheerrekening. De budgetbeheerder voert het beheer over deze bankrekening. Op de leefgeldrekening ontvangt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld voor zover het saldo dit toestaat. De kosten voor deze rekeningen komen voor rekening van de cliënt en worden door de budgetbeheerder rechtstreeks doorbelast naar de cliënt.
9.2. De budgetbeheerder stelt binnen 3 maanden na aanvang van deze overeenkomst een budgetplan op, inhoudende de maandelijkse inkomsten en uitgaven van de cliënt.
9.3. De budgetbeheerder verricht de uitgaven overeenkomstig het opgestelde budgetplan.
9.4. De budgetbeheerder verstrekt de cliënt wekelijks of maandelijks leefgeld op de daartoe bestemde leefgeldrekening.
9.5. De budgetbeheerder inventariseert bij aanvang van het bewind de eventuele schulden van de cliënt.
9.6. De budgetbeheerder doet geen werkzaamheden betreffende problematische schulden en verwijst in dat geval door naar de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente.
9.7. De budgetbeheerder verstrekt de cliënt maandelijks een overzicht van de mutaties op de beheerrekening.

Artikel 10. Werkzaamheden die in het kader van bewindvoering door opdrachtnemer voor cliënt worden gedaan
10.1. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit:
Inventariseren van inkomsten, uitgaven, vermogen en eventuele schulden
Opstellen van een overzicht inkomsten en uitgaven (Budgetplan)
Informatie inwinnen bij diverse relevante instanties/instellingen
Openen van een beheer, leefgeld en spaarrekening op naam van de cliënt
Aanvragen relevante toeslagen om het inkomen van de cliënt te optimaliseren
Aanvragen kwijtschelding lokale belastingen
Verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (Box 1)
Aanvragen Bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering indien van toepassing
Doorbetalen van vaste lasten zoals opgesteld in het budgetplan
Als doorbetaling van de vaste lasten niet lukt dit communiceren met de cliënt
Het uitvoeren van administratie taken die voortvloeien uit het budgetbeheer
Postverwerking
Informeren en adviseren bij juridische zaken
Maandelijks een overzicht versturen van de inkomsten en uitgaven aan de cliënt
Bij aanvang beschermingsbewind een startrapportage maken en opsturen naar de rechtbank
Jaarlijkse rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank bij beschermingsbewind
10.2 Er wordt door de opdrachtnemer geen werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering/ schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Indien er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening dan zal de opdrachtnemer de cliënt doorverwijzen naar de desbetreffende instantie en/ of is bevoegd als bewindvoerder om dit zelf uit te voeren.
10.3 Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaardwerkzaamheden behoren zal opdrachtnemer hiervoor extra kosten in rekening brengen. Waar gespecialiseerde kennis voor nodig is, kan de opdrachtnemer een derde inschakelen.
10.4 De werkzaamheden voor bewindvoering worden gedaan volgens de richtlijnen voor bewindvoerder/ curator van het LOK BPBI

Artikel 11. Verplichtingen budgetbeheerder
De budgetbeheerder zal de cliënt periodiek schriftelijk informeren over de voortgang van het budgetbeheer.
De budgetbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening en/of door op elektronische wijze inzage in het verloop van de BBR te geven.
De budgetbeheerder stuurt de cliënt een machtiging om het inkomen van de cliënt te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het budgetplan te geven.

Artikel 12. Verplichtingen & Taken Client
12.1. De rekeninghouder blijft steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen en is gehouden alle voor het budgetbeheer relevante informatie direct aan de budgetbeheerder te melden.
12.2. De cliënt geeft volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld. De cliënt draagt er zorg voor dat alle informatie die van belang is terecht komt bij de budgetbeheerder.
12.3. De cliënt deelt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer per direct schriftelijk mede aan de budgetbeheerder.
12.4. De cliënt gaat geen nieuwe schulden en/of andere verplichtingen aan behalve wanneer de budgetbeheerder schriftelijke toestemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bank- en/of girorekening.
12.5. De cliënt machtigt de budgetbeheerder om alle handelingen die nodig zijn te kunnen verrichten. Daarbij worden alle huidige en toekomstige inkomsten door de budgetbeheerder in ontvangst genomen en bij de uitgaven worden de kosten van het budgetbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen en aflossing van schulden conform overeengekomen afbetalingsregelingen gewaarborgd bij voldoende saldo.
12.6. De cliënt machtigt de budgetbeheerder om, indien nodig, inlichtingen bij derden in te winnen.
12.7. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de budgetbeheerder tot betaling volgens het overeengekomen budgetplan kan overgaan.
12.8. Indien de opdrachtnemer en cliënt geen overeenstemming bereiken over de inhoud van het budgetplan, bepaald de opdrachtnemer de inhoud van het budgetplan. Wijzigingen in het budgetplan kunnen door de opdrachtnemer worden aangebracht indien dit noodzakelijk is voor de continuïteit. Wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassingen in de vaste lasten en het inkomen worden door de opdrachtnemer doorgevoerd in het budgetplan.
12.9. Cliënt zorgt ervoor dat relevante correspondentie wekelijks per post of per email wordt doorgestuurd naar de opdrachtnemer, zodat er een goed financieel beheer kan worden gevoerd. Opdrachtnemer verzoekt aan alle instanties waar cliënt betrekking mee heeft, om alle correspondentie in de toekomst rechtstreeks aan opdrachtnemer te zenden.
12.10. Cliënt dient altijd bereikbaar te zijn. Dit mag telefonisch, per mail of schriftelijk.
12.11. Er zal door cliënt, op welke manier dan ook, geen beledigingen, dreigingen of andere soortgelijke gedragsuitingen naar opdrachtnemer gedaan worden.

Artikel 13. Kosten van beschermingsbewind/ budgetbeheer
13.1 Tariefswijzigingen worden minimaal één kalendermaand voor aanvang van de verhoging schriftelijk door de budgetbeheerder aan de cliënt kenbaar gemaakt.
De tarieven zijn overeenkomstig de geldende tarieven vastgesteld door het Landelijk Overleg Kantonrechters (LOK). Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd in overeenstemming met een door de minister van Justitie vastgesteld percentage.
13.2 Griffierechten en bankkosten komen in rekening van cliënt. Deze kosten worden doorbelast naar cliënt. Voor gemaakte kosten buiten de standaard vergoeding zal opdrachtnemer een verzoek indienen bij de kantonrechter. Werkzaamheden die niet onder de standaard taken vallen, daarvoor berekent opdrachtnemer het uurtarief. De cliënt wordt van tevoren door de opdrachtnemer ingelicht als er bijkomende werkzaamheden zijn.
13.3 De kosten voor beschermingsbewind en budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door opdrachtnemer. Inkomens- en situatieafhankelijk zal een aanvraag vergoeding middels bijzondere bijstand van de bewindvoerdervergoeding bij de betreffende gemeente worden ingediend.
13.4. In de eerste 6 maanden van deze overeenkomst zal het tarief niet verhoogd worden.
13.5. De kosten voor het budgetbeheer worden maandelijks rechtstreeks in rekening gebracht bij cliënt per de 1e van de maand (betreft de maand) en in mindering gebracht op het rekeningnummer van cliënt door de budgetbeheerder. Bij betaling op een andere wijze zoals hierboven omschreven, moeten de kosten door cliënt zelf, binnen 14 dagen na factuurdatum, volgens de aangegeven wijze van de budgetbeheerder voldaan worden. Indien de kosten bij een derde, bijvoorbeeld de gemeente (bijzondere bijstand) in rekening kunnen worden gebracht, zal dit gedaan worden door de budgetbeheerder.

Artikel 14. Bankrekeningen
14.1. Na uitspraak van de onderbewindstelling door de kantonrechter, zal opdrachtnemer zo spoedig mogelijk een bankrekening openen. De rekening staat op naam van de cliënt en zal worden beheerd door opdrachtnemer. Bij budgetbeheer geldt deze afspraak indien overeengekomen.
14.2. De cliënt heeft een rekening bij de budgetbeheerder. Deze rekening heet budgetbeheerrekening (BBR). Op een BBR is een debetsaldo (roodstand) niet toegestaan. Over een BBR wordt geen rente vergoed, noch rente geheven.
Indien de cliënt tevens een overeenkomst tot schuldregeling met de budgetbeheerder aangaat, zullen de werkzaamheden in het kader van het budgetbe­heer en de schuldregeling onderling worden afgestemd.
Op het bankrekeningnummer zullen alle inkomsten en uitgaven van cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt wekelijks overgemaakt op het al bestaande rekeningnummer van cliënt. Indien overeengekomen en in geval van roodstand wordt hiervoor een nieuwe rekening geopend.
Opdrachtnemer werkt volgens wettelijke bepalingen en regels zoals deze gelden voor het openen en beheren van rekeningnummer die bij de ING bank worden gehanteerd.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van budgetbeheerder dan is de aansprakelijkheid van de budgetbeheerder steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van de budgetbeheerder wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan.
15.2. De budgetbeheerder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar de budgetbeheerder diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).
15.3. De budgetbeheerder is niet aansprakelijk voor eventuele schade, van welke aard, onder welke
benaming en van welke omvang dan ook, die de rekeninghouder door toedoen van de
budgetbeheerder bij het uitvoeren van het budgetbeheer en de bij haar in dienst zijnde
medewerkers lijdt behoudens in het geval van opzet of grove schuld van de budgetbeheerder.

Artikel 16. Informatie en registratie
16.1. De budgetbeheerder is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.
16.2. De rekeninghouder is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van de budgetbeheerder.
16.3. Op de persoonsregistratie van de budgetbeheerder is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Artikel 17. Gegevensverstrekking en geheimhoudingsverplichting
17.1. De gegevens van de cliënt worden opgenomen in een cliëntenregistratie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierop van toepassing. In deze wet wordt de bescherming van de privacy van burgers geregeld. Onbevoegden krijgen geen inzicht in deze gegevens. De budgetbeheerder verstrekt slechts gegevens aan derden, indien zulks in het belang van de cliënt is of uit aard van bewindvoering en/of budgetbeheer voort vloeit.
Cliënt machtigt opdrachtnemer, middels een ondertekende aanvraag onderbewindstelling, alle relevante werkzaamheden voortvloeiend uit de overeenkomst uit te voeren. De gegevens van cliënt zullen opgenomen worden in de persoonsregistratie van opdrachtnemer
17.2 Op deze persoonsregistratie is de (WBP) Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
17.3 Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
17.4 De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.
17.5 In het gegevensbestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de cliënt met de opdrachtgever aangegane overeenkomsten.
17.6 Opdrachtnemer verplicht zich, na beëindiging van overeenkomst, alle bescheiden die zij ter uitvoering van werkzaamheden hebben verkregen aan de cliënt en/of derden te retourneren.

Artikel 18. Geschillen
Bij eventuele geschillen omtrent de afwikkeling van de overeenkomst tot budgetbeheer dient de cliënt allereerst een klacht in te dienen conform de inter­ne klachtenregeling van de budgetbeheerder.
Indien een bepaling uit de overeenkomst tot budgetbeheer en/of deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen in de overeenkomst tot budgetbeheer en/of deze algemene voorwaarden aan. De nietige of vernietigbare bepaling wordt vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.

Artikel 19. Slotbepalingen
De administratie van de budgetbeheerder strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van het budgetbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.
De budgetbeheerder kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door de budgetbeheerder conform getekende uittreksels uit haar administratie.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Sustineo Financiële Hulpverlening.

Artikel 20. Bereikbaarheid
Sustineo Financiële Hulpverlening
Bereikbaarheid
Post (Sustineo Financiële Hulpverlening, Postbus 7041, 6050AA, MAASBRACHT of
Via contact@sustineo.nl (2 dgn. reactie termijn/ uitz. verlies bankpas of problemen met leefgeld)
In geval van spoed kan elke werkdag een email worden gestuurd naar contact@sustineo.nl met het woord spoed in de onderwerp regel. Tevens dient aangegeven te worden wat de reden van spoed is. Er wordt dan vanuit Sustineo Financiële Hulpverlening binnen 24 uur gereageerd.
Voor clienten; op werkdagen tussen 12.30 uur en 14.00 uur en tussen 17.00 uur en 18.00 uur telefonisch op 0612467890

Budgetnummer :
Datum :
Handtekening voor akkoord :

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom