Taken Bewindvoerder

Bij aanvang van het bewind, moet een boedelbeschrijving worden ingediend bij de griffie van de rechtbank (sector Kanton). Is het bewind ingesteld vanwege het hebben van problematische schulden dan dient samen met de boedelbeschrijving een plan van aanpak te worden ingediend waarin wordt beschreven welke maatregelen genomen zullen worden om de schulden te beheersen of op te lossen. In het plan van aanpak staan de producten beschreven die naast bewindvoering worden ingezet.

Het kan gaan om:
• Stabilisatie; Stabiliseren is zorgen voor een situatie waarin uw uitgaven niet hoger zijn dan uw inkomsten. In een stabiele situatie worden al uw vaste lasten op tijd betaald en ontstaan geen (nieuwe) schulden.
• Betalingsregeling; Bij een betalingsregeling maakt u afspraken over het in delen betalen van uw nog te betalen rekening. Hierin wordt onder andere afgesproken in welke termijnen u betaalt en welk bedrag.
• Herfinanciering; Een herfinanciering is een manier om van schulden af te komen. Een herfinanciering is een lening. En lenen kost geld, want je betaalt rente over het bedrag dat je leent. Die rente is meestal wel lager dan andere kosten zoals rood staan, onverwachte boetes of bijkomende administratiekosten.
• Schuldregeling; Een schuldregeling betekent dat de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) probeert met al uw schuldeisers een eerlijke en verantwoorde regeling te treffen. Eerst brengen zij de schulden in kaart, daarna bemiddelt de GKB tussen jou en uw schuldeisers.
• Budget coaching; Budgetcoaching- en begeleiding richt zich vooral op het aanleren van budgetvaardigheden en het omgaan met het beschikbare inkomen en vermogen. Het is het begeleiden van cliënten zonder het beheer van hen over te nemen.
• Flankerende hulp; Flankerende hulp is alle hulp die ingezet moet worden om te komen tot een duurzame oplossing, bijvoorbeeld psycholoog, verslavingszorg, maatschappelijk werk. In het kader van flankerende hulp treedt de beschermingsbewindvoerder ook op als doorverwijzer. 
• Duurzame Financiële Dienstverlening; Met Duurzame Financiële Dienstverlening (DFD) probeert u te voorkomen dat uw schulden verder oplopen. U krijgt dus nog geen hulp bij het oplossen van schulden, maar zorgt samen met uw bewindvoerder dat ze niet verder oplopen.
• Nazorg; Doel van Nazorg is het voorkomen van terugval en herhaling (het voorkomen dat personen opnieuw met problematische schulden te maken krijgen).

De rol van de bewindvoerder richt zich vooral op het voeren van regie. 

De bewindvoerder dient direct na zijn benoeming een bankrekening aan te vragen van waaruit het beheer zal worden gevoerd. De regels van de Wet op het financieel toezicht (Wft) zijn in deze van toepassing. De bewindvoerder moet actuele en volledige dossiers onderhouden. Dit dossier kan, op verzoek, door de rechthebbende worden ingezien.

In het dossier wordt minimaal vastgelegd:
• gegevens rechthebbende;
• kopie geldig legitimatiebewijs rechthebbende;
• besluit rechtbank tot instelling bewind;
• actueel overzicht mutaties op beheerrekening;
• jaarlijkse totaaloverzichten beheerrekening;
• boedelbeschrijving bij aanvang bewind;
• schuldenoverzicht en plan van aanpak schulden (indien van toepassing);
• correspondentie met organisaties die betrekking hebben op het inkomen en goederen van de rechthebbende, zoals verzekeringen, Belastingdienst, UWV, etc.,
• de contacten met de rechthebbende.

Rekening en verantwoording
De bewindvoerder voert en beheert de administratie over de goederen (eigendommen) die onder zijn bewind zijn gesteld. 
De bewindvoerder legt jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af aan de kantonrechter. Van de volgende zaken wordt per rechthebbende het totaalbedrag aangegeven:
• het ontvangen inkomen;
• het totaalbedrag van de vaste lasten;
• indien van toepassing: een overzicht van de betaalde schulden;
• indien van toepassing: een overzicht van de nog te betalen schulden;
• het saldotegoed van het begin en eind van de periode waarover verantwoording afgelegd moet worden.

De volgende taken behoren tot de werkzaamheden van een bewindvoerder.
- Inventariseren van inkomsten, uitgaven, schulden en bezittingen.
- Openen beheerrekening.
- Opstellen van een budgetplan.
- Informatie inwinnen bij diverse relevante Financiële instanties betreffende het inkomen, vaste lasten en de eventuele schulden.
- Wijzigen van gegevens bij deze instanties en de post ontvangen en verwerken. Persoonlijke post blijft de persoon zelf ontvangen.
- Vaste lasten betalen.
- Aanvraag toeslagen.
- Aanvraag huurtoeslag.
- Hulp bij het aflossen van uw schulden, schuldenregeling of schuldsanering.
- Belastingaangifte box 1.
- Aanvragen eventuele bijzondere bijstand.
- Aanvragen eventuele kwijtscheldingen.

Taken mentor
De mentor neemt beslissingen over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene. Dit zijn beslissingen op het persoonlijke vlak. Dat wil zeggen dat de mentor de persoon vertegenwoordigt bij zorgplan- of begeleidingsplan besprekingen en overleg heeft met behandelaars en verzorgers. Daarbij kan het ook over feitelijke zaken gaan, zoals een dossier inzien. De mentor heeft de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. En om een zelfstandig optreden van deze persoon te bevorderen. Een mentor is iemand die uw persoonlijke zaken regelt als u dat zelf niet meer kunt. Mentorschap is een vorm van wettelijke vertegenwoordiging.
- Mentorschap is mogelijk als u - een tijdje - zelf niet kunt beslissen over uw zorg. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.
- De rechter besluit of iemand een mentor krijgt.
- U kunt zelf aangeven wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de mentor. Kan dat niet? Dan zijn er professionele mentors.

Taken curator
De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. De curator neemt beslissingen over geld en goederen (financiële zaken). En over de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van de betrokkene (persoonlijke verzorging). Voor praktisch elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven.
 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom