Tarieven Bewindvoering- Mentorschap en Curatele

Tarieven Bewindvoering- Mentorschap en Curatele
De hoogte van de kosten is afhankelijk van de situatie. Er wordt onderscheid gemaakt in bewind zonder (problematische) schulden en bewind met problematische schulden. Daarnaast bestaat er onderscheid tussen één- of meerpersoonshuishoudens. De uiteindelijke kosten worden onderverdeeld in entreekosten en maandelijkse kosten.
De kosten van meerderjarigenbewind worden door de rechter bij het uitspreken van bewind vastgesteld en deze worden jaarlijks geïndexeerd.
Indien de persoon vanwege lage inkomsten niet in staat is om deze tarieven te betalen vraagt de bewindvoerder bijzondere bijstaand aan. Als bijzondere bijstand niet wordt verleend, dient men de vergoedingen uit eigen middelen te betalen.
Voor meer informatie kunt u telefonisc en per e-mail contact opnemen met ons kantoor of kunt u het contactformulier invullen.

Mocht u de intakekosten niet in een keer kunnen voldoen, dan zal Sustineo Financiële Hulpverlening deze maandelijks factureren.
De wettelijke tarieven bewindvoering zijn berekend op basis van 17 werkzame uren per jaar. 

Indien u een inkomen van maximaal 110% van de bijstandsnorm ontvangt dan worden de kosten mogelijk vergoed door de bijzondere bijstand van de gemeente waar u bent ingeschreven. Niet alle gemeenten hanteren de zelfde norm van 110% van de bijstandsnorm. Sustineo Financiële Hulpverlening zal deze bij uw gemeente voor u aanvragen.

 Waaruit zijn de entreekosten opgebouwd? 
Onder de entreekosten  vallen alle kosten die horen bij de start van de bewindvoering. Zo brengen we uw Financiële situatie in kaart, door onder andere te bekijken welke inkomsten, vaste lasten en schuld u heeft. Verder openen we een beheerrekening en leefgeldrekening en vragen we indien nodig een uitkering aan. Kortom, alle activiteiten die nodig zijn om het bewindvoeringstraject solide in te richten:
- Aanvragen van het bewind
- In kaart brengen van de Financiële situatie
- Inventariseren van inkomsten & uitgaven
- Schulden inventariseren
- Verzekeringen bekijken en afsluiten of beëindigen.
- Aanvragen uitkeringen en vrijstellingen van betalingen
- Openen beheerrekening en leefgeldrekening
- Aanschrijven van de verschillende instanties

Wat zijn maandelijkse kosten?
Als we uw situatie in kaart hebben gebracht en alle benodigde acties hebben ondernomen om uw financiën onder ons beheer te nemen, komt de focus te liggen op de reguliere activiteiten die horen bij het voeren van uw Financiële administratie. Zo handelen we al uw inkomende post af en zorgen we dat uw rekeningen op tijd worden betaald. Alle kosten die voortkomen uit deze regelmatige activiteiten vallen onder de maandelijkse kosten.
Voor een volledig overzicht van de werkzaamheden zie de veelgestelde vragen.
Het uurtarief voor een bewindvoerder bedraagt ongeveer € 81 incl BTW. Alle vergoedingen zijn vastgesteld door het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK) en worden jaarlijks opnieuw bepaald. https://www.bpbi.nl/files/files/Tarieven%202019.pdf

De rechtbank brengt bij de aanvraag voor bewindvoering € 78,- griffiekosten in rekening.

De rechter spreekt het bewind uit voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom