Bewind/ Mentorschap/ Curatele


 


Beschermingsbewind
Dit is een wettelijke maatregel vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek (Artikel 431: BW 1). Kwetsbare burgers met een geestelijke of lichamelijke problematiek wordt bescherming geboden op financieel gebied. Sinds 2014 is beschermingsbewind ook mogelijk voor mensen met problematische schulden.

Beschermingsbewind (onderbewindstelling) is wanneer een meerderjarige persoon als gevolg van psychische of lichamelijke beperking tijdelijk of langdurig niet in staat is om zijn of haar eigen financiën te beheren.
Personen kunnen door de onderstaande redenen niet meer in staat zijn om hun eigen financiën te regelen:
- Lichamelijke of verstandelijke handicap
- Ouderdom/dementie
- Psychische stoornissen/verslavingsproblematiek
- Problematische schulden

Indien personen door deze redenen niet meer in staat zijn om eigen financiële belangen te behartigen kan men onderbewindstelling aanvragen bij de kantonrechter.
Beschermingsbewind kan door de rechter worden toegekend als gevolg van een lichamelijke of geestelijke beperking, het hebben van problematische schulden of als verwacht wordt dat een persoon binnen afzienbare tijd in één van de bovengenoemde toestanden zal verkeren.
Na de uitspraak van de kantonrechter krijgt de bewindvoerder volledige bevoegdheid op het gebied van financiën. De bewindvoerder heeft de taak om de onder bewind gestelde goederen en toekomstige goederen te administreren en te beheren. Hierbij valt te denken aan bankrekening(-en), salaris, uitkering, loon, maar ook zaken als kostbare sieraden, onroerende zaken, effecten, vorderingen en schulden.

Sustineo Financiele Hulpverlening is een betrokken, goed geïnformeerde, hoog opgeleide en integere professional. Sustineo Financiele Hulpverlening zet zich voor de volle 100 procent in om haar werk goed te doen voor haar cliënten.
Sustineo Financiele Hulpverlening is getoetst op de eisen die door het Landelijk Kwaliteitsbureau van de Rechtspraak zijn vastgesteld. Ook wordt Sustineo Financiele Hulpverlening jaarlijks gecontroleerd.

Het is absoluut een misverstand dat iedereen zomaar op eigen initiatief professioneel bewindvoerder kan worden. De term ‘commerciële bewindvoerders’ die veelvuldig door de media wordt gebruikt geeft een vertekend beeld. Deze term suggereert dat het eigen zakelijke belang vóór het belang van de klant gaat. Sustineo Financiele Hulpverlening stelt het belang van de klant voorop.

Mentorschap
Als iemand ten gevolge van ziekte of gebrek niet meer in staat is, tijdelijk of permanent, voor zichzelf op te komen en de eigen belangen waar te nemen, dan kan men een mentorschap laten instellen. Ook deze maatregel wordt door de kantonrechter ingesteld en de mentor wordt door hem benoemd.
Gebruikelijk is natuurlijk dat een familielid, goede vriend of kennis de taken van mantelzorger op zich neemt. Maar soms komt het voor dat die er niet zijn of niet bereid zijn zo'n taak op zich te nemen. Ook kan het zijn dat er onenigheid bestaat in een familie en dat het verstandig is een buitenstaander als onpartijdige in te schakelen. Alleen in deze uitzonderlijke gevallen kan een beroep worden gedaan op een professioneel mentor.Wij kunnen u helpen bij deze aanvraag.

Curator
Een curator is iemand die over uw geldzaken en persoonlijke zorg (verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding) beslist als u dat zelf niet kunt. U staat dan onder curatele. De positie van de curator lijkt veel op die van ouders of voogd. De curator is de wettelijk vertegenwoordiger van de betrokkene. Voor bijna elke handeling en beslissing moet de curator toestemming geven. Curatele is mogelijk wanneer u - een tijdje - zelf niet kunt beslissen over uw geldzaken en uw zorg. Bijvoorbeeld door een psychiatrische ziekte, een verstandelijke beperking of dementie.
De curator moet met u overleggen als dat kan.
De rechter besluit of iemand een curator krijgt.
U kunt zelf aangeven wie uw voorkeur heeft. Vaak is een familielid de curator. Kan dat niet? Dan zijn er professionele curators.

Lees meer in de menu's!!
 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom