Als u om wat voor reden dan ook niet volledig voor uzelf kunt zorgen op financieel gebied, dan kan beschermingsbewind een passende maatregel zijn. Beschermingsbewind is bijvoorbeeld geschikt voor mensen met schulden, een verstandelijke beperking, psychiatrisch patiënten of mensen met een verslaving.
Beschermingsbewind voor deze doelgroepen heet officieel ‘onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen’. Hierbij wordt het vermogen van de betrokkene beschermd. Beschermingsbewind wordt uitgesproken door de kantonrechter, deze controleert na invoering van de maatregel ieder jaar of de bewindvoerder de financiële belangen van de cliënt goed behartigt. Een bewindvoerder doet bijvoorbeeld belastingaangifte, regelt huurtoeslag, zorgtoeslag, kwijtschelding en bijzondere bijstand.
Dat is volledig afhankelijk van uw situatie. In principe wordt bewindvoering voor onbepaalde tijd uitgesproken en opgeheven wanneer er sprake is van een financieel stabiele situatie. Wanneer u het bewind wilt laten opheffen, kunt u hiervoor een verzoek indienen bij de rechtbank.

De kosten van bewindvoering zijn wettelijk vastgesteld. In sommige gevallen kunt u hier bijzondere bijstand voor krijgen. De kosten kunnen dan gedeeltelijk of volledig worden vergoed. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Kijk bij Tarieven voor de actuele bewindvoeringskosten.

U bent hulpverlener, wanneer is het verstandig om als begeleider bewindvoering aan te vragen voor uw cliënt?

Als u merkt dat een cliënt moeite heeft om zijn financiële administratie op orde te houden, is dat vaak een moment om bewindvoering voor te stellen. Daarnaast kan bewindvoering worden voorgesteld wanneer er sprake is van schuldenproblematiek.

Wanneer u een eigen onderneming heeft of ZZP’er bent, dan komt u niet in aanmerking voor bewindvoering. Wanneer er al sprake is van bewindvoering en een eigen onderneming gaat starten of als ZZP’er aan de slag gaat, dan zullen wij de bewindvoering op moeten heffen. Dit omdat het hebben van een eigen onderneming/ZZP’er zijn financiële consequenties heeft, waardoor wij verantwoordelijk zijn voor uw boekhouding. Dit kunnen wij niet waarmaken waardoor het bewind opgeheven zou moeten worden.

Op de beheerrekening dienen al uw inkomsten binnen te komen en de bewindvoerder zal vanaf deze rekening alle betalingen laten verlopen. U kunt via Onviewzien welke betalingen de bewindvoerder voor u uitvoert vanaf de beheerrekening. Ook kunt u via Onviewuw inkomsten en uitgaven van de leefgeldrekening inzien. Wel willen wij u erop wijzen dat Onviewde gegevens van een dag eerder laat zien. U kunt dus niet inzien of vandaag uw weekgeld gestort is.
De leefgeldrekening is de rekening waarop uw weekgeld of maandgeld wordt gestort. Eventueel extra opgevraagde bedragen komen ook op deze rekening. Dit is de rekening waarvan u zelf een pinpas en pincode ontvangt zodat u zelf bedragen op kunt nemen.

Wij werken samen met de ABN AMRO. Indien u cliënt bij ons bent, krijgt u ook een rekening bij ABN AMRO. Het is de bedoeling dat alle bestaande rekeningen bij andere banken voor zover mogelijk worden opgeheven.

Voor al uw inkomsten dient u het rekeningnummer van uw beheerrekening door te geven. U kunt dit nummer vinden in Onviewof ernaar vragen bij uw bewindvoerder.

De rekeningen die wij openen bij de ABN AMRO zijn niet geschikt zijn voor internetbankieren. De bewindvoerder beheert uw inkomsten en vermogen. In uw Online Kasboek kunt u de betalingen zien die wij voor u uitvoeren.

Dat is afhankelijk van uw wensen en de mogelijkheden. In overleg met uw bewindvoerder wordt de dag van uitbetaling besproken.

Op onze website wordt vermeld op welke dag de betaling plaats zal vinden wanneer de dag van uitbetaling op een feestdag valt. Hou onze mededelingen daarom goed in de gaten.

U kunt hierover contact opnemen met uw bewindvoerder.

De WSNP is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Wanneer een minnelijk traject is mislukt, wordt er gekeken of het wettelijke traject mogelijk is. Voor het wettelijke traject moet u voor de rechtbank verschijnen, de rechter beslist dan of u wordt toegelaten tot de WSNP. In dat traject krijgt u een aparte WSNP-bewindvoerder. Deze WSNP-bewindvoerder controleert of de regels van de WSNP worden nageleefd en doet ieder half jaar verslag aan de rechtbank. Een WSNP duurt minimaal 36 maanden en maximaal 60 maanden. Om in aanmerking te komen voor de WSNP moet u aan een aantal punten voldoen, namelijk:

 • De schulden mogen niet ontstaan zijn door het plegen van fraude, een misdrijf of onverantwoord gedrag
 • De afgelopen tien jaar heeft u niet in de WSNP gezeten
 • U moet u voor de duur van de WSNP maximaal inspannen om inkomsten te krijgen

De MSNP is de Minnelijke Schuldhulpverlening Natuurlijke Personen. Deze kent twee vormen: schuldsanering en schuldbemiddeling. Bij een saneringskrediet verstrekt de Kredietbank ineens een bedrag aan de schuldeisers, waarmee alle schulden zijn ingelost. De cliënt heeft drie jaar de tijd om dit bedrag aan de Kredietbank terug te betalen. Bij schuldbemiddeling wordt maandelijks een deel van het inkomen gereserveerd voor afbetaling van de schulden. Dit bedrag wordt jaarlijks berekend en moet na drie jaar voldoende zijn om te voldoen aan de overeengekomen aflossing. De afloscapaciteit wordt door de schuldhulpverlener berekend.
Wanneer uw situatie dit toe laat, vraagt uw bewindvoerder een schuldregeling aan bij een kredietbank bij u in de buurt. Deze zal proberen om met alle schuldeisers een regeling te treffen voor de duur van drie jaar. Gedurende die periode ontvangt u een vrij te laten bedrag (VTLB), het minimale bedrag dat nodig is om van te leven. Het inkomen boven VTLB wordt aan schuldeisers aangeboden gedurende drie jaar. Gaan zij akkoord met de minnelijke regeling, dan duurt dit traject drie jaar.

Wanneer u schulden hebt en in aanmerking komt voor een schuldregeling dan zal dit eerst via het minnelijke traject worden geprobeerd. Als het niet lukt om met de schuldeisers tot een minnelijk akkoord te komen wordt de rechtbank ingeschakeld. Er wordt dan geprobeerd om een WSNP-traject te starten.

Bijzondere bijstand kan worden aangevraagd als u extra kosten of hoge kosten moet maken voor een specifiek doel. Deze kosten moeten noodzakelijk zijn en niet op een andere manier kunnen worden betaald. Tevens dient u te leven op het bestaansminimum niveau en recht te hebben op bijstand. De bijzondere bijstand wordt aangevraagd bij de gemeente.

De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waarop de schuldeiser geen beslag mag leggen en is wettelijk bepaalt. De hoogte van deze beslagvrije voet verschilt per situatie, uw bewindvoerder kan de beslagvrije voet voor u berekenen.

Bewindvoering richt zich op financieel beheer in de brede zin van het woord, schuldhulpverlening richt zich specifiek op schulden door middel van schuldsanering in de vorm van MSNP danwel WSNP.

Beschermingsbewind is een maatregel die wordt ingesteld na uitspraak van de kantonrechter. Bij budgetbeheer is er geen bemoeienis vanuit de rechtbank, u machtigt zelf de betreffende instantie om uw financiën te beheren. Beëindiging van beschermingsbewind kan alleen door de kantonrechter worden uitgesproken. Beëindiging van budgetbeheer gaat in overleg met de instantie die het budgetbeheer voor u uitvoert.

Wilsbekwaamheid is de praktische term die aangeeft of een cliënt het vermogen heeft om zelf bepaalde beslissingen op een verantwoorde wijze te nemen. Vanaf u achttiende bent u handelingsbekwaam. Dit is een juridische term die aangeeft dat u zelfstandig en zonder toestemming van ouder of voogd ‘rechtshandelingen’ mag verrichten die niet kunnen worden teruggedraaid. Een huis kopen of het afsluiten van een abonnement bijvoorbeeld.

Wanneer u graag wilt dat een ander kantoor het bewind toegewezen krijgt over uw vermogen, dan kunt u dit in eerste instantie kenbaar maken bij uw huidige bewindvoerder. Mocht u het met de uitkomst van dit gesprek oneens zijn, dan kunt u een brief sturen naar de rechtbank waar ook het bewind is uitgesproken. U moet dan aangeven waarom u wilt wijzigen. U kunt dan een andere bewindvoerder voorstellen in uw brief. De keuze voor de nieuwe bewindvoerder moet u onderbouwen en de voorgestelde bewindvoerder moet akkoord gaan en een zogenaamde bereidverklaring afgeven.

Nee, uw bewindvoerder is niet verantwoordelijk voor uw schulden. Uw bewindvoerder helpt wel bij het oplossen van de ontstane schulden en werkt toe naar een stabiele financiële situatie voor u. De schulden blijven echter op uw naam staan. Zie ook de vraag Wat is het verschil tussen handelingsbekwaam en wilsbekwaam?

Wanneer u een klacht hebt, kunt u deze bespreken met uw bewindvoerder. Wanneer de klacht na bespreking ervan met uw bewindvoerder nog steeds bestaat, dan kunt u gebruikmaken van ons officiële klachtenreglement. De procedure vindt u op de pagina

Wij streven naar een persoonlijke aanpak en een prettige samenwerking. Daarom willen we in elk geval één keer per jaar een gesprek met u. In overleg bespreken we de contactmomenten, die kunnen ook telefonisch zijn.

Op werkdagen heeft uw bewindvoerder telefonisch spreekuur tussen 12.30 uur en 14.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur. Uw bewindvoerder informeert u op welke dagen hij of zij niet telefonisch bereikbaar is.

Uw bewindvoerster beheert het vermogen van de cliënt en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter. Het totaal ontvangen inkomen, alle vaste lasten, de betaalde schulden, de en nog openstaande schulden (indien van toepassing) en het saldotegoed van het begin en het eind van de te verantwoorden periode komen hierbij aan bod. Uw bewindvoerder verzorgt de administratie over het vermogen van de cliënt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de belastingaangifte of eventuele kwijtscheldingen van lokale belastingen. Meer hierover vind je bij onze diensten. Uw bewindvoerder onderhoudt ook contact met diverse instellingen, zorgt voor doorbetaling van vaste lasten en behandeling en doorzending van de post.

Uw bewindvoerder doet alleen financiële handelingen. Bij beschermingsbewind bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.

Uw bewindvoerder zal alle, reeds bij hem bekend zijnde schuldeisers, aanschrijven. De schuldeisers mogen echter nog wel rente vorderen, waardoor het bedrag van uw schulden op kunnen lopen. Hier kunnen wij helaas niets tegen doen.

Een bewind is in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken. Wanneer u aangeeft dat u uw financiën graag zelf weer wilt beheren en uw bewindvoerder is het daarmee eens, dan kunt u samen met uw bewindvoerder toe werken naar zelfstandig financieel beheer. Aangezien de rechter het bewind heeft uitgesproken, moet deze ook toestemming geven om het bewind op te heffen. U moet dan kunnen aantonen dat u in staat bent uw financiën zelf te beheren. Uw verzoek voor opheffing van de bewindvoering, dient u zelf per brief aan de rechtbank te sturen.

Omdat Uw bewindvoerder de PGB-gelden beheert, moeten hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De kosten voor PGB-beheer zijn wettelijk vastgelegd. Uw bewindvoerder houdt de vastgestelde tarieven aan.

De Rekening en Verantwoording wordt jaarlijks opgemaakt en naar u toegestuurd zodat u een handtekening onder dit document kunt zetten. Vervolgens ontvangt de bewindvoerder dit document van u retour en zal de bewindvoerder het document naar de Rechtbank toesturen. De Rechtbank controleert vervolgens of de bewindvoerder zijn taken goed heeft uitgevoerd.

Het is belangrijk dat uw bewindvoerder deze post van u ontvangt. U kunt de envelop naar ons doorsturen door een streep door het adres te zetten en ons adres op de envelop te schrijven. Op deze manier kunt u de post zonder nieuwe postzegel doorsturen naar uw bewindvoerder. Een andere manier is om de post in te scannen of een duidelijke foto van het poststuk te maken en deze naar uw bewindvoerder te mailen.

Wij vragen bijzondere bijstand voor u aan voor de kosten van bewindvoering. Mocht er bijzondere bijstand aangevraagd worden voor een specifiek doel, dan kunt u overleggen met uw bewindvoerder of dit mogelijk is.

Bij intake kunt u aangeven of u zelf de post behoudt of dat u akkoord gaat met vernietiging.

Uw kinderbijslag wordt beheerd door uw bewindvoerder. Uw bewindvoerder bekijkt uw situatie en gaat kijken of het mogelijk is om dit bedrag aan u over te maken of dat dit gebruikt moet worden voor andere belangrijke zaken voor uw kind (denk bijvoorbeeld aan huisvesting). Dit kan per keer en per situatie verschillen.

De bewindvoering is in principe voor onbepaalde tijd uitgesproken, waardoor uw bewindvoerder uw financiën blijft beheren naast uw schuldregeling.

Uw financiële administratie wordt bij u opgevraagd en Uw bewindvoerder verstuurt adreswijzigingen naar instanties zodat zij op de hoogte zijn van uw onderbewindstelling. Wij vragen de instanties om het rekeningnummer te wijzigen en om de post voortaan naar ons postadres te sturen. Als het inkomen op uw beheerrekening is binnen gekomen, stelt de bewindvoerder het budgetplan op en start de betalingen op. Vanaf dat moment ontvangt u ook weekgeld of maandgeld dat u met een eigen pinpas kunt opnemen.

Het systeem waar wij mee werken heeft één werkdag vertraging en geeft betalingen tot en met de voorliggende werkdag weer.

Bij bewindvoering zit u niet per definitie in een schuldregeling. Onderbewindstelling wil zeggen dat uw goederen en/of uw vermogen beheerd worden. U hoeft dus geen schulden te hebben om voor bewindvoering in aanmerking te komen. Heeft u wel schulden, dan beoordeeld uw bewindvoerder wanneer uw situatie stabiel genoeg is voor een schuldregeling. Dit is dus niet meteen geregeld bij onderbewindstelling, er is een apart verzoek voor nodig.

Benoembaarheid bewindvoerder:
In principe kan iedereen die 18 jaar of ouder is benoemd worden tot bewindvoerder. Wel is het zo dat de wet eisen stelt aan personen die niet tot bewindvoerder benoemd kunnen worden. Deze voorwaarden staan in Art.1:435 lid 6 BW
 

 

Professionele bewindvoerder
Professionele bewindvoerders (vanaf 3 dossiers) dienen zich te houden aan nog strengere regelgeving met betrekking tot benoeming. Het besluit kwaliteitseisen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren en aanbevelingen meerjarigenbewind en de aanbevelingen meerderjarigenbewind vastgesteld door het LOVCK, schrijven voor wie en onder welke condities je professioneel bewindvoerder kan worden. Uiteraard beslist de rechter of aan de voorwaarden wordt voldaan en of je benoembaar bent in deze.

 

  - Art 2. besluit kwaliteitseisen 2014 /46 e.v 
  - Art. 1:435 lid 6, 7 en 8 BW
  - Aanbevelingen meerderjarigenbewind LOVCK  onderdeel A2

Aanvragen bewindvoerder

Verschillende personen kunnen bewindvoering aanvragen namelijk;

 

 • de persoon die onder bewind wil, de echtgenoot, geregistreerde partner of andere levensgezel,
 • de familie tot in de vierde graad,de voogd, curator of mentor,
 • de officier van justitie als geen van de hier boven genoemde personen dit verzoek wil of kan indienen. hulpverleners kunnen geen verzoek tot bewindvoering voor een cliënt indienen, ze kunnen de officier van justitie vragen om een verzoekschrift in te dienen.

 

- Art. 1:432 lid 1 BW

Ja, er is een controle op de bewindvoerder;

 

Boedelbeschrijving
Enkele weken na de officiële benoeming tot bewindvoerder, moet de bewindvoerder een boedelbeschrijving inleveren bij de kantonrechter. In de boedelbeschrijving staat een opgave van de bankrekeningnummers en saldi, effectenrekening, onroerende zaken en ander vermogen van de persoon die onder bewind is gesteld op het moment dat het bewind is uitgesproken.

 

Rekening & verantwoording
Tevens moet de bewindvoerder ieder jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven naar de kantonrechter sturen met een recent overzicht van de schulden en de stand van de bankrekeningen. Dit noemt men een rekening & verantwoording. Mocht de kantonrechter twijfels of onduidelijkheden hebben bij de overzichten, dan zal de bewindvoerder dit moeten uitleggen.

 

Accountantscontrole
Ook wordt er door een onafhankelijke accountant jaarlijks steekproefsgewijs controles uitgevoerd. De accountant zal haar bevindingen uitwerken in een rapport, wat vervolgens weer voorgelegd dient te worden aan de Rechtbank.

Deze taken staan onder andere uitvoerig beschreven in de richtlijnen van het LOVCK.

 

Rechtbank
Team Toezicht van de Rechtbank is ontstaan door het samenvoegen van de onderdelen bewindsbureau en insolventies. Team toezicht toets minimaal jaarlijks of de bewindvoerder voldoet aan alle voorwaarden die gesteld worden aan het bewindvoerderschap. Team toezicht toetst, bevraagd en controleert de werkzaamheden van de bewindvoerder in de dagelijkse praktijk.

De wet geeft aan wie tot bewindvoerder benoemd kan worden. Als bijvoorbeeld een bewindvoerder niet snapt wat zijn taak is, kan de rechter weigeren om deze persoon aan te wijzen als bewindvoerder. Ook kan een familie lid geweigerd worden als bewindvoerder. Dit als er bijvoorbeeld sprake is van ernstige familieruzie. De rechter beoordeeld dit in iedere afzonderlijke situatie apart.

 

Ten aanzien van professionele bewindvoerders (vanaf 3 dossiers) geldt Het Besluit kwaliteitseisen curatoren, bewindvoerders en mentoren. Dit besluit geeft aanzet tot verdere aanscherping van eisen waaraan professioneel bewindvoerders dienen te voldoen. Permanente opleiding maakt hiervan onderdeel uit.

Het bewind wordt doorgaans voor onbepaalde tijd uitgesproken, tenzij de rechter er zelf een tijdslimiet aan het bewind verbind.

De akkoordverklaring is een formulier waarop een familielid van de persoon die onder bewind wil, aangeeft dat hij/zij op de hoogte is van de aanvraag voor bewindvoering. Op het formulier staat ook bij welke bewindvoerder dit zal zijn. Dit is een standaard procedure waar altijd om gevraagd wordt bij het indienen van een verzoek tot onderbewindstelling.

De akkoordverklaring kan gezien worden als een bescherming voor de persoon die onder bewind wil. De kantonrechter die het beschermingsbewind zal uitspreken, wil van tenminste één familielid van de naaste familie (ouders, broer, zus, partner of meerderjarige kinderen) weten of zij akkoord gaan met de aanvraag. Door deze verklaring af te geven, kan er niet ‘zomaar’ iemand onder bewind geplaatst worden. Hierdoor is er altijd tenminste één familielid op de hoogte van de aanvraag en van de beoogde bewindvoerder.

Nee, door het invullen en ondertekenen van de akkoordverklaring kan het familielid niet aansprakelijk gesteld worden voor schulden of andere financiële zaken van de persoon die onder bewind wil. Het ondertekenen van deze verklaring heeft geen enkel gevolg voor het familielid. De akkoordverklaring zal samen met de aanvraag voor bewind bij de kantonrechter ingediend worden en vervolgens in het dossier van de aanvrager bij de rechtbank opgenomen worden. De akkoordverklaring kan nergens anders voor gebruikt worden. Eventuele schuldeisers en overige instanties komen niet te weten wie de akkoordverklaring heeft ingevuld.

De akkoordverklaring begint met het kopje ‘Ondergetekende’. Dit is het familielid dat aangeeft op de hoogte te zijn van de aanvraag voor bewindvoering. Hier wordt alleen om basisgegevens gevraagd die noodzakelijk zijn voor de kantonrechter om te bepalen dat de ondergetekende een familielid is.

 

Hierna komt ‘is het er mee eens dat ten behoeve van (..)’ Hier staan de gegevens van de persoon die onder bewind wil en om welke maatregel het gaat. Bij Sustineo Bewindvoeringzal dit altijd onderbewindstelling zijn. Vervolgens staat de naam van de beoogde bewindvoerder ingevuld.

 

Onderaan het formulier wordt er een handtekening gevraagd van de ‘ondergetekende’. Door het invullen van dit formulier en het zetten van de handtekening verklaart het familielid dat hij/zij het eens is met de aanvraag voor bewindvoering en de beoogde bewindvoerder.

Intakeprocedure

Nadat u zich heeft aangemeld en er een afspraak is ingepland, stuurt Sustineo Bewindvoeringu direct het intakeformulier toe. Wij vragen u dit zo volledig mogelijk in te vullen en klaar te leggen, zodat dit tijdens het intakegesprek besproken kan worden. Heeft u moeite met het invullen van het intakeformulier of begrijpt u iets niet, neem dan contact op met uw bewindvoerder. Dit kan via de "contactpagina" of via "de bel me terug" knop op de website. 

 

In principe zal er tijdens het intakegesprek aan u kenbaar gemaakt worden of Sustineo Bewindvoering uw bewindvoerder kan en wil worden. Mocht dit om een bepaalde reden niet mogelijk zijn, zal u binnen 5 werkdagen te horen krijgen of Sustineo Bewindvoering uw bewindvoerder wil zijn. Het is natuurlijk ook mogelijk dat u nog enige twijfel heeft. Indien dit het geval is zal Sustineo Bewindvoering dit respecteren en wachten op uw bericht.

 

Online inloggen of gegevens per post

Sustineo Bewindvoering werkt met het programma OnView. Dit is een overzichtelijk programma waar u op ieder gewenst moment kunt inloggen met uw persoonlijke inloggegevens om uw financiën te bekijken. Zo kunt u direct zien wat u heeft ontvangen aan inkomen, wat er is betaald en wat er eventueel afgelost wordt maar u kunt hier ook uw budgetplan bekijken. Op verzoek kan Sustineo Bewindvoering een overzicht van het budgetplan en een recent schuldenoverzicht per post aan u toesturen.

Bellen of mailen

U kunt telefonisch contact opnemen met ons via telefoonnummer , of een bericht achterlaten via onze contactpagina. Er zal uiterlijk binnen 2 werkdagen bekeken worden wat financieel mogelijk is. U wordt hierover telefonisch, schriftelijk of per mail geïnformeerd.

Wat te doen met post

Sustineo Bewindvoering zal geen postblokkade instellen bij beschermingsbewind. Wel worden alle instanties (welke van toepassing zijn op het bewind) schriftelijk verzocht om het postadres te wijzigen en de gegevens aan Sustineo Bewindvoering te zenden. Indien u toch (financiële) post ontvangt verzoeken wij u dit een maal per week door te sturen aan   Bewindvoeringen. De betreffende instantie zal dan nogmaals worden geïnformeerd.

Leefgeld

Sustineo Bewindvoeringkan pas leefgeld uitbetalen als uw inkomen op de beheerrekening van Sustineo Bewindvoeringgestort is. U ontvangt iedere maandag uw leefgeld. Indien u dit op een andere dag wenst te ontvangen kan dit natuurlijk ook. Samen spreken we af wanneer en hoeveel geld u kunt ontvangen.  Extra geld zal (indien mogelijk) en in overleg worden uitbetaald.

Sparen

Sustineo Bewindvoering  kan voor u sparen. Of sparen mogelijk is uiteraard afhankelijk van uw inkomen en uitgaven. Ook is het afhankelijk van het wel of niet aanwezig zijn van schulden en / of betalingsregelingen. Indien mogelijk zal Sustineo Bewindvoering  een spaarrekening op uw naam voor u openen.

Aangifte IB

Sustineo Bewindvoering verzorgt ieder jaar uw aangifte inkomstenbelasting. 

Sustineo Bewindvoering mag veel maar;

 

- kan geen identiteitskaart of paspoort voor u aanvragen.
- kan u niet inschrijven in de basisadministratie van de gemeente.
- kan geen medische gegevens aanleveren.
- kan geen woonruimte of betaald werk voor u zoeken.
- kan u niet aanmelden bij het UWV.
- kan u niet uitschrijven bij het zorgkantoor. 

Is uw beroep op de schuldsanering aanvraag afgewezen dan kan dit verschillende oorzaken hebben. De beoordeling van een schuldsaneringsverzoek wordt gebaseerd op artikel 288 van de Faillissementswet. De meest voorkomende reden is dat de rechtbank beslist dat de persoon zelf de schuld kan terugbetalen door samen met de Sociale Dienst of Kredietbank een actieplan te maken.

 

Ontvangt u een afwijzing van de rechtbank op uw verzoek dan kunt u binnen 8 dagen in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. Echter, hiervoor is een advocaat nodig die u gaat verdedigen in het gerechtelijke proces. Kunt u geen advocaat betalen dan heeft u recht op een gesubsidieerde rechtsbijstand in de volksmond ook wel rechtshulp. Wint u het hoger beroep dan wordt u gelijk opgenomen in de schuldsanering.

De aanvraag voor schuldsanering kan worden afgewezen door verschillende redenen die meestal met uw persoonlijke situatie of verleden te maken hebben. De rechter bepaald natuurlijk altijd aan de hand van de huidige situatie of een afwijzing toekent wordt. Enkele van de meest voorkomende afwijzingen zijn;

Onverantwoord koopgedrag. Doordat u onverantwoord koopgedrag vertoont kan de rechtbank het verzoek tot schuldsanering afwijzen. Dit omdat u zelf verantwoordelijk bent voor de aankopen en voor de luxe inboedel die niet nodig zijn voor het dagelijkse levensonderhoud.

 • Fraude. Heeft u in het verleden fraude gepleegd bij de overheid of bent u door commerciële organisaties hiervoor aangeklaagd en schuldig bevonden. Dan vervalt het recht op de schuldsanering bijna altijd.
 • Misdrijf. Heeft u in het verleden een misdrijf gepleegd wat tot veroordeling heeft geleid dan vervalt het recht op de schuldsanering bijna altijd.
 • Niet nakomen verplichtingen. Wanneer de rechter verwacht/vermoed dat de saniet zijn financiële verplichtingen niet nakomt tijdens de schuldsaneringsregeling dan wijs de rechtbank het verzoek af.
 • Faillissement. Heeft u in de afgelopen 10 jaar een faillissement gehad dan kan dit een reden tot afwijzing zijn.
 • Eerdere schuldsanering. De rechter wijst uw verzoek tot schuldsanering altijd af wanneer u in de afgelopen 10 jaar al eens wettelijk gebruik heeft gemaakt van de schuldsaneringsregeling.
Mocht u nog vragen hebben over waarom uw schuldsanering afgewezen is dan kunt u deze stellen op de contactpagina 
Het bieden van schulddienstverlening, waarbij ook de achterliggende oorzaak van de schuldenproblematiek wordt meegenomen. Hierbij gaat het niet alleen om het oplossen (of hanteerbaar maken) van de schulden, maar vooral ook het meer financieel zelfredzaam maken van mensen vanuit een integrale benadering.

Wilsbekwaamheid en wilsonbekwaamheid zijn belangrijke begrippen bij de totstandkoming van levenstestamenten. Als u een (levens)testament laat opmaken moet u namelijk wilsbekwaam zijn. Dat betekent dat u moet begrijpen waar u voor tekent en moet kunnen overzien wat de gevolgen zijn van de bepalingen in het document. De volgende voorwaarden gelden voor wilsbekwaamheid.
U bent wilsbekwaam als u:
Bij de totstandkoming een levenstestamenten moet de notaris zich er in het kader van zijn zorgplicht van overtuigen dat u wilsbekwaam bent. Bij twijfel kan de notaris, met uw toestemming, een onafhankelijke arts raadplegen. Het is dus belangrijk om tijdig een levenstestament te maken. Als u eenmaal wilsonbekwaam bent kan dat niet meer.
Wilsonbekwaam en geen levenstestament?
In een levenstestament staan uw persoonlijke wensen en eisen. Hierin regelt u zaken voor het moment dat u wilsonbekwaam wordt. Wilsonbekwaam betekent dat u zelfstandig geen beslissingen meer kunt nemen. Maar wat gebeurt er als u wilsonbekwaam wordt en géén levenstestament hebt laten opstellen?
Bent u wilsonbekwaam en heeft u géén levenstestament of volmacht? Dan wijst een rechter een mentor, curator of bewindvoerder voor u aan. De rechter bepaalt wie dit wordt. Daar heeft u op dat moment zelf geen invloed meer op.
Kunt u zelf niet meer beslissen over uw verzorging, verpleging of behandeling? Dan wordt een mentor aangesteld. Een mentor neemt deze beslissingen, waar mogelijk met u samen, dan voor u. Denk hierbij aan de keuze voor een verzorgingshuis.
Een bewindvoerder wordt aangesteld als u niet meer voor uw financiële zaken kunt zorgen. U mag dan niet meer zelf beslissen over geld en goederen, dat doet uw bewindvoerder. Zo wordt uw vermogen beschermd. Denk daar bij aan het verkopen van uw huis, het schenken van geldbedragen en het doen van grote uitgaven. De rechter zal deze toestemming niet altijd geven. Daarnaast moet de bewindvoerder elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.
Kunt u niets meer zelf beslissen? U wordt dan onder curatele gesteld en wordt daardoor handelingsonbekwaam. Dat betekent dat u zonder toestemming van de curator geen rechtshandelingen meer mag verrichten. De curator neemt alle financiële en (medisch) persoonlijke beslissingen voor u. Deze curator behartigt al uw belangen, zowel de persoonlijke als de financiële. De curator wordt wettelijk verantwoordelijk. Ook de curator heeft, net als de bewindvoerder, voor bepaalde handelingen toestemming (machtiging) van de kantonrechter nodig. Daarnaast moet ook de curator elk jaar rekening en verantwoording afleggen aan de kantonrechter.
De curator en bewindvoerder moeten ieder jaar aan de rechter financiële verantwoording afleggen. Ook moet hij of zij de rechter betrekken bij beslissingen. Een bewindvoerder mag niet zomaar een uitgave van boven de 1500 euro doen. En een curator mag zonder overleg uw huis niet verkopen. De mentor moet 5-jaarlijks verslag uitbrengen aan de kantonrechter.

Als iemand wilsonbekwaam wordt en er is geen levenstestament, dan biedt de wet bescherming in de vorm van curatele, bewind of mentorschap. De kantonrechter benoemt dan iemand die de financiële en/of medische belangen gaat behartigen. Wie dat wordt, is afhankelijk van wat de rechter nodig vindt. Daar heeft men zelf geen invloed meer op.
Maar in plaats van af te wachten tot de rechterlijke macht ingrijpt, kan men zelf proactief maatregelen treffen. En daarbij ook de eigen (financiële) kaders aangeven in een levenstestament.
Wilsbekwaamheid en dementie
Wilsbekwaamheid en dementie is altijd een zeer lastige materie. In het geval de ziekte al in een vergevorderd stadium is zal voor iedereen duidelijk zijn dat u niet meer wilsbekwaam bent. U kunt dan de gevolgen van de bepalingen in het levenstestament niet meer overzien. Maar als u nog in de voorfase zit van de ziekte kunt u dit mogelijk nog wel.
De notaris zal daarom tijdens de gesprekken proberen na te gaan of u nog in eigen woorden kunt uitleggen wat uw wensen zijn, wat er geregeld moet worden en waarom. Ook zal de notaris nagaan of u begrijpt wat de gevolgen zijn van de bepalingen in het levenstestament. Bij twijfel zal de notaris een onafhankelijk arts inschakelen om een oordeel te geven over uw wilsbekwaamheid. Daarvoor heeft de notaris uw toestemming nodig.
Als u wilsonbekwaam bent en toch een levenstestament maakt, dan is dit levenstestament nietig. Dat betekent dat het levenstestament niet geldig is.
Steeds vaker onenigheid over wilsbekwaamheid
De problematiek rond wilsonbekwaamheid is ‘schrikbarend groot’. “Mensen die uit zijn op het geld van afhankelijke mensen en hen blijkbaar bewegen om een testament op te maken”.
Waarom een Notariële akte?
De ruggengraat van het levenstestament is een algehele volmacht volgens artikel 3:62 BW. Hierdoor krijgt de juridische vertrouwenspersoon (ook wel levensexecuteur genoemd) de juridische onderbouwing om te kunnen vertegenwoordigen. Ten aanzien van de medische vertegenwoordiging wordt gebruikgemaakt van artikel 7:465 BW voor de juridische onderbouwing.


Beide artikelen schrijven geen notariële akte voor. Maar in het kader van de problematiek rondom ouderenmishandeling en financieel misbruik is een notariële akte wel aan te raden.
Naast het voordeel van de bewijskracht, biedt een notariële akte nog meer voordelen, zoals:
Op het moment van ondertekenen van de akte heeft de notaris een protocol dat hij moet volgen in verband met deze checks. Het levenstestament wordt opgeslagen in het (landelijk) Centraal Levenstestamenten Register, dat wordt gehouden door notarissen net zoals bij testamenten. Inzage is op dit moment alleen mogelijk door notarissen. Een aantal instanties (zoals enkele banken) eisen bij een levenstestament ook een notariële akte.

Controle
In uw levenstestament zet u of u wilt dat iemand ons controleert. En wie dat dan is. Die persoon of dat bedrijf laten we elk jaar zien welke beslissingen we voor u namen. En hoe het met uw geldzaken zit. Staat hierover niets in uw levenstestament? Dan controleert u ons bijvoorbeeld zelf. Als u dat niet meer kunt, mogen erfgenamen ons ook vragen om een controle. Als u wilt overleggen wij bij bijvoorbeeld grote beslissingen met iemand voor we een besluit voor u nemen. U zet in het levenstestament wie dat mag zijn. Eventueel zet u daar ook in dat we zo’n beslissing pas mogen nemen als die persoon akkoord geeft. Bijvoorbeeld bij een schenking, de verkoop van uw huis of een verhuizing als u niet meer op u zelf kunt blijven wonen.
In het levenstestament zijn ook controlemogelijkheden in te bouwen: het benoemen van bijvoorbeeld meerdere gemachtigden. Of het opleggen van een strikte plicht tot het afleggen van rekening en verantwoording (bijvoorbeeld hoe en wanneer precies). Verder is het opnemen van een toezichthouder een optie, bijvoorbeeld een onafhankelijke derde die onder andere periodiek de rekening en verantwoording doet. Maar denk ook aan instanties die controlemogelijkheden bieden: zo kunnen banken bijvoorbeeld iemand ‘meekijkrechten’ geven op de bankrekening.
Register (CLTR)
Het levenstestament wordt door de notaris bewaard en in het register geplaatst. U kunt zelf bepalen wie dit levenstestament verder mag inzien. Daarna licht de notaris ons in als het tijd is de werkzaamheden op te nemen.
Informeer uw directe omgeving over uw levenstestament
Het is belangrijk om de mensen in uw directe omgeving te informeren over uw wensen in uw levenstestament. Mocht u iets overkomen en uw levenstestament gaat van kracht, dan moeten zij weten wat er geregeld moet worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Zo voorkomt u dat er onduidelijkheden zijn.
Maar beter nog is dat u vooraf met de door u gewenste gevolmachtigden om de tafel gaat. Daarmee voorkomt u dat de gevolmachtigde zijn taak namens u niet kan of wil uitvoeren. Ook is het raadzaam een keer per jaar een gesprek met de gevolmachtigde te voeren. Uw situatie, maar ook uw wensen kunnen immers in de loop der tijd wijzigen. Ook kunt u dan zaken bespreken die van belang zijn voor een praktische uitvoering van het levenstestament. Zo blijft het levenstestament voor alle betrokkenen up-to-date.
Bij het opstellen van uw levenstestament kunt u aangeven wie welke deel van het levenstestament mag inzien. Mensen die (deels) uw levenstestament zouden kunnen inzien, zijn:

Uw partner
Uw kinderen
Uw bank
Uw adviseurs
Uw arts
Uw huisarts
Uw zorgcoördinator in het zorgtehuis
Overige familieleden
De notaris
Uw bewindvoerder
De aangewezen vertrouwenspersoon

 
Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt zodra u dit zelf om wat voor reden dan ook niet meer kunt.
De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht. Deze wordt opgenomen in een notariële akte van levenstestament
Met de levensexecuteur heeft u, zoals de naam al doet vermoeden, tijdens uw leven te maken. Een levensexecuteur is namelijk iemand die namens u handelt op het moment dat u dit zelf niet meer kunt doen, maar nog wel leeft. Bijvoorbeeld wanneer u wilsonbekwaam raakt door een ernstig ongeluk of dementie.

Een levensexecuteur, is iemand die u aangewezen hebt om uw belangen te behartigen als u dat zelf niet meer kunt of wilt. Door de formele benoeming heeft de levensexecuteur de (juridische) bevoegdheid om namens u te mogen handelen. Een levensexecuteur wijst u aan in een levenstestament. Een levenstestament maakt u op bij de notaris. Hierin legt u vast wie wat mag doen op het moment dat u wilsonbekwaam bent.
Alles nu regelen voor later, kan wellicht nog wat ongemakkelijk aanvoelen. Maar door het tijdig opstellen van een levenstestament en het daarin benoemen van een vertrouwenspersoon (levensexecuteur) heeft u alles goed geregeld, voor het moment dat u het zelf (tijdelijk) niet meer kunt.

De levensexecuteur kan uw administratie geheel of gedeeltelijk overnemen en uw vermogen beheren. Ook kan hij zorg dragen voor het regelen van zorg (ook wel de Medisch vertegenwoordiger genoemd), uw huis en inboedel etc. U spreekt samen af wat u wilt dat hij op een later moment doet.

Voordelen van een levensexecuteur
Er kan een moment in uw leven komen, dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen. Geen beslissingen meer kan nemen. Het kan je zomaar gebeuren door een ziekte, een overlijden of een echtscheiding, dat u in de war raakt, een ongeluk krijgt, ziek wordt en zelf moeilijk beslissingen kunt nemen. Dan kom je ineens in een moeilijke fase terecht. Niet alleen emotioneel is het zwaar, er moeten ook zakelijke beslissingen genomen worden……. wie beslist er dan voor u? Wie regelt uw (geld)zaken? En hoe weet u of anderen dan doen wat uw wil is? Wees dit een stap voor. …. Het is een lastige periode waar u doorheen moet. Het is fijn als je in zo’n situatie iemand hebt op wie je kunt terugvallen, die je op weg helpt. Iemand die je het gevoel geeft dat je er niet alleen voor staat. Een steun en toeverlaat voor deze lastige periode. De levensexecuteur zorgt er dan voor dat al uw wensen nagekomen worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze beslissingen te nemen.
Hebt u niets geregeld, dan benoemt de rechter een bewindvoerder of curator.
Een bewindvoerder neemt beslissingen over geld en goederen, de financiële zaken. Een curator doet dat ook, maar neemt ook beslissingen over de persoonlijke verzorging. U heeft in de procedure bij de kantonrechter, anders dan bij het levenstestament, zelf geen invloed op wie de bewindvoerder, curator of mentor wordt. Dat zal ook niet altijd automatisch uw partner zijn.
Dit zou iemand kunnen zijn die u niet goed kent, of iemand die u liever niet gekozen zou hebben. Door zelf op een eerder moment een levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie. U kunt in alle rust ver voordat het nodig mocht zijn al uw wensen overleggen en vastleggen.
Sustineo Financiële Hulpverlening kunt u ook als toezichthouder kunt benoemen. Sustineo Financiële Hulpverlening zal dan uw levensexecuteur (uw kind, familielid of dierbare) controleren en begeleiden. In de eerste plaats om mogelijk misbruik te voorkomen, maar ook op verzoek van gevolmachtigden als hiermee iedere schijn van belangenverstrengeling voor hen kan worden uitgesloten. Een onafhankelijke toezichthouder die uw belangen scherp bewaakt, maar ook de belangen van gevolmachtigden in de gaten houdt.
We bieden u niet alleen emotionele begeleiding, we helpen u ook bij het afhandelen van de administratieve, financiële en juridische zaken. Dus u staat er niet alleen voor. Dit alles doen we bij u thuis, in uw eigen vertrouwde omgeving. Uw keukentafel is mijn bureau.

Taken van de levensexecuteur
Welke taken een levensexecuteur zal uitvoeren hangt volledig af van de bevoegdheden die u hem geeft. In het testament of het levenstestament legt u namelijk vast welke bevoegdheden de (levens)executeur krijgt. Indien u in het levenstestament geen beperkingen vastlegt, mag hij u in bijna alle gevallen vertegenwoordigen. Enkele voorbeelden van taken:
 • Administratie geheel of gedeeltelijk overnemen;
 • Vermogen beheren;
 • Goede zorgvoorzieningen regelen;
 • Huis en inboedel beheren.
 • Huis verkopen.
Als dat als zodanig is bepaald, dan legt de levensexecuteur jaarlijks rekening en verantwoording af. Aan wie, dat bepaalt u zelf. Dat kan bijvoorbeeld ook een professional zijn, die u als toezichthouder benoemt. Deze toezichthouder kan als u dat wilt ook betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, zoals bij verkoop van uw auto, huis, het doen van schenkingen of voor een verhuizing in verband met uw verzorging. U kunt ook bepalen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.
Mocht de levensexecuteur geen rekening en verantwoording af te hoeven leggen op basis van het levenstestament, dan ontslaat dat hem niet van een zorgvuldige uitvoering van zijn taken. Als u de rekening en verantwoording zelf niet meer hebt kunnen afnemen gedurende een bepaalde periode, dan kunnen erfgenamen de levensexecuteur nog vragen dit te doen aan hen.
U beslist zelf welke taken de levensexecuteur krijgt. In het levenstestament legt u namelijk vast welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt.

Hoe legt u de keuze- benoeming voor een (levens)executeur vast?
In een testament kunt u vastleggen wie u aanwijst als executeur. Hierin legt u namelijk vast wat er na uw overlijden moet gebeuren. Een levensexecuteur wijst u aan in een levenstestament. Een levenstestament maakt u op bij de notaris. Hierin legt u vast wie wat mag doen op het moment dat u wilsonbekwaam bent.
Het testament wordt opgeslagen in het centrale levenstestamentenregister.

Het is wel van belang dat u uw levensexecuteur vertrouwt. Er is regelmatig contact met elkaar. In veel gevallen wordt een kind of familielid benoemd als levensexecuteur. Maar soms is dat niet mogelijk of niet wenselijk. Heeft u geen betrokken familielid die deze taak op zich wil nemen of twijfelt u of de onderlinge verhoudingen binnen uw familie verstoord kunnen raken, dan kunt u Sustineo Financiële Hulpverlening laten benoemen als professioneel levensexecuteur.
De levensexecuteur wordt benoemd in het levenstestament, dat net als een gewoon testament, wordt opgemaakt door een notaris. Het wordt opgeslagen in het centrale levenstestamentenregister. U kunt zelf kiezen wie u tot levensexecuteur benoemt.

Wat mag en doet een levensexecuteur
De levensexecuteur voert alleen die taken uit waarvoor u bevoegdheden heeft gegeven. Bevoegdheden kunnen verdeeld worden over meerdere levensexecuteurs. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een levensexecuteur voor de financiële bevoegdheden te benoemen en een andere levensexecuteur voor uw medische gesteldheid, uw zorg en welzijn. Sustineo Financiële Hulpverlening kunt u voor alleen benoemen voor financiële bevoegdheden.

Tijdens een intensief voortraject bespreekt Sustineo Financiële Hulpverlening samen met u welke bevoegdheden er aan Sustineo Financiële Hulpverlening worden toegekend. Er kunnen ook beperkingen worden opgenomen. U kunt opnemen dat Sustineo Financiële Hulpverlening voor bepaalde handelingen toestemming nodig heeft. U kunt ook een levensexecuteur opnemen, die controleert en toezicht houdt. Sustineo Financiële Hulpverlening kan ook een toezichthoudende of controlerende rol aannemen. Wat de levensexecuteur doet, hangt dus af van de bevoegdheden die u in uw levenstestament hebt opgenomen.
Houd er bij de benoeming dus ook rekening mee dat de levensexecuteur voldoende tijd heeft om uw belangen te behartigen als het zo ver is.
Volmachten
Wat we namens u mogen beslissen en regelen, daar maken we afspraken over. Bijvoorbeeld beslissingen over geld, gezondheid en familiezaken. Die beslissingen zet u via een notaris op papier. Dit papier heet een notariële akte van levenstestament. Dankzij die akte mogen wij volgens de wet namens u beslissingen nemen. Dit heet ook wel een volmacht. In de volmachten, waaruit het levenstestament bestaat, kunt u bevoegdheden opnemen over beheer van uw vermogen waaronder het doen van schenkingen en uw administratie.
In het levenstestament zet u eventueel ook informatie over hoeveel geld, gebouwen en spullen u hebt. En welke verzekeringen en abonnementen bijvoorbeeld op uw naam staan. In het levenstestament zet u wat wij voor u mogen doen. Vaak staan hierin bijvoorbeeld de volgende onderwerpen:
opname in een door uzelf gekozen huis
inhuren van verzorging als dat uw wens is
wensen bijvoorbeeld voor medische behandeling en wanneer wil je dat een behandeling wordt gestopt
wil je nog schenkingen blijven doen als je daar niet meer zelf over kunt beslissen
En als u een medische volmacht opneemt, dan mag de levensexecuteur beslissen over uw medische behandeling. En dat gebeurt uiteraard, als u dat heeft opgenomen in uw levenstestament, na overleg met anderen (die u ook kunt aanwijzen).

Wat mag de levensexecuteur niet.
In de wet staat ook wat we niet voor u mogen doen. Denk bijvoorbeeld aan:
 • aanpassen van uw (levens)testament
 • op papier zetten dat u uw organen na uw dood aan anderen gunt (codicil)

Wanneer start de levensexecuteur
De levensexecuteur start met zijn werkzaamheden, zodra u zelf aangeeft dat ze gestart moeten worden. Of zodra blijkt dat u niet meer voor uzelf kunt zorgen. In beide gevallen kan dat natuurlijk tijdelijk zijn. Bijvoorbeeld als u na een ongeval voor langere tijd uitgeschakeld bent. Samen met de levensexecuteur maakt u hier specifieke afspraken over.

Het verschil tussen een executeur en een levensexecuteur


De levensexecuteur en executeur mogen en kunnen wel dezelfde persoon zijn. Is de levensexecuteur al met zijn werkzaamheden bezig als u overlijdt, dan sluiten de werkzaamheden van levensexecuteur en executeur op elkaar aan. De levensexecuteur kan de executeur ook van informatie voorzien, die deze nodig heeft.
Wat kan Sustineo Financiële Hulpverlening (meer) voor u doen


Hoe krijgt of houdt u uw leven, uw geld of uw zorg op de rit? Hiervoor doet Sustineo Financiële Hulpverlening voor u meer, veel meer dan andere bureaus. Zodat u weer mee(r) doet. In Veiligheid en Vertrouwen
Dit is wat wij meer voor u doen:
Meer tijd voor u

Andere bureaus hebben liefst zo veel mogelijk klanten bij één bewindvoerder. Maar dat betekent minder tijd per persoon, dus minder tijd voor u. Wij willen bewust minder klanten. Zo maken wij extra tijd voor u.
 • Meer bereikbaar
U hebt geregeld vragen. Of krijgt ineens brieven waar u geen raad mee weet. Daarom beantwoorden onze bewindvoerders elke dag van 12.30 tot 14.00 uur en van 16.00 uur tot 17.00 uur telefonisch uw vragen. En krijgt u binnen 48 uur reactie op uw mails. Zo stellen we u waar nodig gerust. Of regelen we snel iets, als het dringend is.
 • Meer bezoek aan huis
Hoe leeft u? Wat doet u met de post? En hoe voorkomen we dat u kosten maakt om naar ons kantoor in Linne te komen? Simpel. Wij komen elke 3 tot 4 maanden naar ú toe. Dan voelt u zich gewoon thuis en loopt zo’n gesprek veel prettiger.
 • Meer Veiligheid en Vertrouwen
Klanten schamen zich vaak dat ze niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Of omdat ze in de schulden zitten. Of hulp nodig hebben. Anderen geven vaak aan zich veilig en vertrouwd te voelen bij mij.
 • Meer eerlijke tarieven volgens de wet
Voor de hulp van Sustineo Financiële Hulpverlening betaalt u precies de prijs die het ministerie van justitie bedacht.
 • Bij u thuis kennismaken
Denkt u na over de hulp van Sustineo Financiële Hulpverlening als bewindvoerder, mentor, curator of levensexecuteur? Vraag ons dan eerst om een gratis gesprek. Hiervoor komen we graag bij u thuis. In dat gesprek vertellen we u meer over hoe onze hulp werkt. En over wat we doen en wat u moet doen.
Allereerst natuurlijk in een persoonlijk gesprek samen met u uw wensen achterhalen. Tijdens dit gesprek kunnen wij u nader informeren over de controle op de levensexecuteur. De verschillen met het beschermingsbewind, de rol van de toezichthouder en de wilsonbekwaamheid in het algemeen. Aan de hand van uw persoonlijke wensen, kunnen wij u nader informeren over mogelijkheden en onmogelijkheden. Wij kunnen u specifiek informeren over uw regeling op maat. Na dit eerste gesprek wordt er samen bepaald hoe het vervolgtraject er uit gaat zien.
En dan zijn er twee mogelijkheden.
1. Begeleiding maken levenstestament
Het maken van een levenstestament is niet iets wat je in een uurtje doet. Samen praten en sparren, is een proces waar tijd in gaat zitten.
Wij maken deze tijd voor u. En wij gaan, als u dat wilt, samen met u naar de notaris. Zie ook checklist
2. Begeleiden maken levenstestament en benoeming tot (toezichthoudend) levensexecuteur
Bovenstaande is dan natuurlijk ook van toepassing. Maar als u ons als professioneel levensexecuteur benoemt, uitvoerend of toezichthoudend, dan hebben wij 4 x per jaar contact. En vaker als u dat wilt. Zo houdt u het vertrouwen dat uw wensen zoals die opgenomen zijn in het levenstestament goed worden uitgevoerd. En misschien komt u er (tijdens een gesprek) achter, dat u graag iets wilt wijzigen.
Beslissingen laten nemen als u dat niet meer kunt
Vraag Sustineo Financiële Hulpverlening als levensexecuteur. Dan maakt u afspraken over beslissingen en houdt u de regie over uw leven.

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom