Privacy verklaring

Privacyreglement Sustineo Financiële Hulpverlening

1. INLEIDING EN DOEL PRIVACYREGLEMENT
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.
Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

Sustineo Financiële Hulpverlening is een klein beschermingsbewind kantoor.
Het is voor Sustineo Financiële Hulpverlening alleen mogelijk bedrijfsactiviteiten uit te voeren wanneer er persoonsgegevens worden verwerkt. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat we uw persoonsgegevens;

Alleen zullen gebruiken om onze bewindvoeringstaken en/of financiële beheer werkzaamheden uit te voeren;
Niet verzamelen of gebruiken voor andere doeleinden dan die worden beschreven in deze privacyverklaring;
Zorgvuldig zullen beveiligen.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Om als een goed bewindvoerder, mentor, curator, budgetbeheer te kunnen handelen zijn wij verplicht en is het noodzakelijk om persoonsgegevens van cliënten en direct belanghebbende omtrent cliënten te verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens.
Om hier goed mee om te gaan wordt er binnen Sustineo Financiële Hulpverlening het voorliggende privacyreglement gehanteerd. Het reglement is een praktische uitwerking van de algemene privacyregels zoals de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) vereist.
Het reglement bevat informatie voor klanten en betrokkenen, en is een leidraad voor Sustineo Financiële Hulpverlening. Sustineo Financiële Hulpverlening is verplicht tot geheimhouding en zullen persoonsgegevens en aanverwante informatie alleen raadplegen, gebruiken en delen wanneer dit te maken heeft met het uitoefen van haar taak. De cliënten en derden waarvan gegevens worden verwerkt kunnen zich beroepen op hun rechten zoals inzage, verbetering, aanvulling, wissen, zolang het uitoefenen van deze rechten niet onredelijk of onmogelijk zijn. De verwerking van de persoonsgegevens heeft als grondslag een beschikking van de rechtbank dan wel een overeenkomst die u aangaat met Sustineo Financiële Hulpverlening.
2. BEGRIPSOMSCHRIJVING
Begripsomschrijving, dit reglement verstaat onder:
a. De wet: Alle toepasselijke wetgeving binnen het Koninkrijk der Nederlanden.
b. Stichting Bewindvoering Sustineo Financiële Hulpverlening: Rechtspersoon welke uitvoering geef aan de dienstverlening van de organisatie.
c. Curator bewindvoerder en/of mentor: Een natuurlijke of rechtspersoon welke door een rechtbank is aangesteld als curator, beschermingsbewindvoerder of mentor conform BW 1.
d. Onder, curatele, bewind of mentorschap gestelde: Natuurlijk persoon welke door de rechtbank op grond van titel 19 Boek 1 Bw. Onder, curatele, beschermingsbewind of mentorschap is geplaatst.
e. Dienstverlening: Alle diensten die Sustineo Financiële Hulpverlening uitvoert voor curatele, beschermingsbewind, mentorschap en inkomensbeheer ten behoeve van haar cliënten.
f. Personeelslid: Natuurlijk persoon waarmee Sustineo Financiële Hulpverlening een contract heef gesloten om als werknemer/medewerker/stagiair uitvoering te geven aan de dienstverlening.
g. Client: Natuurlijk persoon waaraan Sustineo Financiële Hulpverlening haar dienstverlening aanbiedt.
h. Crediteur: Natuurlijke of rechtspersoon welke een vordering heef op: de cliënt, die onder curatele, waarvan het inkomen en zorg wordt beheerd, waarvan het inkomen wordt beheerd, de onder bewind gestelde waarvan het
inkomen wordt beheerd of mentorschap waarvan de zorg wordt behartigd.
i. Registratie: Alle verzamelde en vastgelegde gegevens volgens het verwerkingsregister van Sustineo Financiële Hulpverlening
3. SOORTEN GEGEVENS
Uw bewindvoerder, mentor of curator heeft u gegevens nodig om zijn taak uit te voeren. Hierbij moet gedacht worden aan financiële gegevens, n.a.w gegevens maar ook gegevens over uw gezondheid kunnen belang zijn voor de uitvoering van zijn taak.
We ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan ons geeft. U deelt deze gegevens bijvoorbeeld wanneer het bewind is ingegaan, vanaf de datum beschikking rechtbank of u wanneer u met ons een budgetbeheerovereenkomst sluit, uw gegevens per post naar ons stuurt of het betalingsverkeer wat wij inlezen in ons programma. We ontvangen tevens persoonsgegevens per post of per mail van iedereen die wij hebben aangeschreven met als bijlage een kopie van de rechtbankbeschikking om voortaan alle post of mailverkeer naar ons te sturen wat betrekking heeft op uw financiële dossier.
We kunnen ook gegevens ontvangen van anderen. Bijvoorbeeld van leveranciers of andere partijen waar we mee samenwerken. Als u schulden heeft, ontvangen we bijvoorbeeld gegevens van BKR. We kunnen ook gebruik maken van openbare bronnen zoals openbare registers, kranten en het internet. Soms ontvangen we gegevens omdat u toestemming aan een andere partij heeft gegeven om gegevens met ons te delen.

De persoonsgegevens worden verwerkt door en om:
Bewindvoerder of curator: Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de Financiële belangen van rechthebbende. De bewindvoerder of curator vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder of curator namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en onder andere de belastingaangifte verricht
Mentor: Deze gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de belangen bij persoonlijke verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van rechthebbende. De mentor vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de mentor namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt
Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling, mentorschap of curatorschap. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering, mentorschap of curatele is uitgesproken
Opstellen van rapportages en budgetoverzichten ten behoeve van cliënten
Als u budgetbeheer gebruikt wordt er vooraf een overeenkomst gesloten. Om deze overeenkomst na te kunnen komen moet de budgetbeheerder net zoals een bewindvoerder uw gegevens gebruiken ter uit voering van de overeenkomst. De budgetbeheerder gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waar voor deze zijn verkregen. Om zijn taak goed te kunnen uitvoeren moet de budgetbeheerder de gegevens delen met derden. Uw gegevens worden gedeeld om betalingsverplichtingen te voldoen, om schulden te inventariseren, of inkomsten te regelen. Tevens indien de budgetbeheerder het nodig acht, kunnen uw gegevens worden gedeeld met hulpverleners.
Wanneer er schulden zijn zal de bewindvoerder de gegevens delen met schuldeisers en schuldhulpverlenende instanties.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS
De persoonsregistratie heef alleen betrekking op personen waarbij door een werknemer van Sustineo Financiële Hulpverlening de dienstverlening wordt uitgevoerd. De persoonsregistratie bevat alle persoonlijke gegevens van de persoon welke noodzakelijk zijn voor de dienstverlening van Sustineo Financiële Hulpverlening.
Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan is als voorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven en verwijderen van uw gegevens.
De gegevens welke wij registreren en verwerken worden gebruikt voor de navolgende zaken:
Sustineo Financiële Hulpverlening verwerkt de persoonsgegevens als daar een wettelijke grondslag voor aanwezig is (toestemming, een overeenkomst of een wettelijke verplichting en/of een gerechtvaardigd belang);
Aanvragen van een onderbewindstelling en het correct kunnen uitvoeren van deze taak conform de bestaande wetgeving;
Contacten informeren van cliënt alsmede indien van toepassing de betrokken hulpverleners, begeleiders, schuldhulpverleners, schuldeisers of anders betrokkenen (derden).

Sustineo Financiële Hulpverlening beheert uw inkomen en budget. Dat gebeurt op basis van een met u gesloten overeenkomst. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect iets over u zeggen.
De gegevens hebben betrekking op geboortedatum en plaats, voor- en achternamen, Burgerservicenummer, familiebetrekkingen, inkomsten en uitgaven, arbeidsbetrekkingen en alle overige gegevens die van belang zijn om een deugdelijke, adequate en volledige uitvoering van de dienstverlening mogelijk te maken.
Hierbij moet u denken aan:
Naam- en adresgegevens, telefoonnummer(s) en e-mailadres;
Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum;
Gegevens over uw gezinssituatie;
Gegevens over uw inkomsten, uitgaven en vermogen;
Gegevens over eventuele schulden;
Betaalgegevens en banktransacties;
IBAN en tenaamstelling;
Gegevens van de belastingdienst (aangiften/ beslissingen);
Gegevens van mogelijk inwonende personen (denk aan partner, kinderen/ kostganger).

Soort gegevenswat voor een gegevens kunnen dit zijn?Voorbeelden gebruik van deze gegevens door Sustineo Financiële Hulpverlening
1. Gegevens over wie u bent.Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, Gegevens die op uw identiteitsbewijs staan.Voor identificatie, om een overeenkomst op te stellen of om contact met u op te nemen.
2. Gegevens over en voor overeenkomsten.Gegevens over uw financiële situatie, zoals loonstroken de waarde van uw woning, bankafschriften, toeslagen, belastingaanslagen, vaste lasten, VTLBOm uw financiële situatie en evt. uw schulden te kunnen analyseren, en voor het maken van een budgetplan en e.v.t. een VTLB
3. Betaal- en transactie- gegevens.Gegevens van degene aan wie u betaald heeft, van wie u een betaling heeft ontvangen, wanneer een betaling heeft plaatsgevonden en wat het saldo is op uw rekening.· Om een betaling voor u uit te kunnen voeren via de beheerrekening.
· Om een financiële analyse te kunnen maken in 2Work.
4. Bijzondere persoonsgegevens.Gezondheidsgegevens, strafrechtelijke gegevens, gegevens waaruit ras of etnische afkomst blijkt, Burgerservicenummer (BSN).· We gebruiken uw BSN om bij de rechtbank bewindvoering aan te vragen. Uw belastingzaken te regelen. Bij de ABN AMRO een beheerrekening en e.v.t. leefgeldrekening te openen. Referentie bij de gemeente, CAK en zorgverzekering, en uitkeringsinstanties.
· We leggen – als u ons informeert en ons toestemming geeft – gegevens vast over uw gezondheid, bijvoorbeeld om een begroting van de kosten i.v.m. uw budget.
5. Vastlegging e-mails, en telefoongesprekken, Whatsapp· E-mails die u aan ons stuurtMailverkeer en Telefonische afspraken/informatie leggen we vast in uw dossier voor algemeen gebruik binnen ons kantoor bij afwezigheid van uw bewindvoerder kan uw dossier opgepakt worden door een vervangende bewindvoerder.
· Telefoonnotities
· Whatsapp berichtjes
6. Gegevens die we van andere partijen ontvangen.Gegevens die we ontvangen van instanties aan de hand van het overleggen van de rechtbankbeschikkingWe gebruiken deze gegevens om een budgetplan te maken en e.v.t. uw schulden in kaart te brengen.
7. Gegevens die we met andere partijen delen.· Financiële gegevens.· We zijn verplicht bepaalde gegevens te verstrekken aan de belastingdienst bij het maken van de aangifte.
· Adviesgegevens· We zijn verplicht als u in een schuldsaneringstraject zit bepaalde gegevens te verstrekken aan de schuldhulpverlener/wsnp bewindvoerder.
· Hypotheekgegevens· Ander partijen die namens ons gegevens verwerken omdat we hen inschakelen bij onze dienstverlening.
· Gegevens die we verstrekken aan andere partijen om te helpen bij onze dienstverlening· U kunt ons vragen om bepaalde gegevens te delen derde.
· Gegevens waarvan u ons heeft gevraagd die te delen met een andere partij


Archivering van e-mail, whatsapp-berichten en telefoonnotities
Regelmatig maar minimaal 1x per maand worden gegevens die zijn ontstaan door contact tussen de bewindvoerder en client via e-mail, whatsapp-berichten en telefoonnotities in een back- up gearchiveerd. De back-up per client wordt vervolgens in OnView per client gearchiveerd.
Bijzondere persoonsgegevens, strafrechtelijke gegevens en het BSN zijn gevoelige gegevens.
Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
Uw BSN gebruiken we alleen als dat wettelijk is toegestaan. Bijvoorbeeld voor uw verzoek tot bewindvoering bij de rechtbank, belastingzaken te regelen, het openen van bankrekeningen, en als referentie bij uitkeringsinstantie, zorgverzekering, CAK, Gemeenten.
We verwerken ook bijzondere persoonsgegevens in uw betalingsverkeer. Bijvoorbeeld als wij een betaling doen aan uw een apotheek of naar een politieke partij. Hieruit kunnen gegevens over uw gezondheid of uw politieke voorkeur worden afgeleid.
Verder verwerken we bijzondere persoonsgegevens als dat wettelijk toegestaan is, omdat u deze gegevens zelf openbaar heeft gemaakt of met uw toestemming.

5. VAN WIE
We verwerken persoonsgegevens als we een zakelijke relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad met u. Of als we direct of indirect contact met u hebben gehad. Zoals:
klanten en hun vertegenwoordigers
iedereen die interesse toont in Sustineo Financiële Hulpverlening .
de cliënt(en)
de schuldenaar
familie en verwanten
de persoon wiens inkomen wordt beheerd
werkgevers
belastingdienst
rechtbank
uitkeringsinstanties
crediteuren
banken
borgen
zorg- en hulpverleningsinstellingen

6. DOELEN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Uw bewindvoering/budgetbeheer uitvoeren kunnen we alleen als we u goed kennen. Daarvoor hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze ook verwerken. Dit doen we niet alleen om uw bewindvoering/budgetbeheer uit te kunnen voeren, maar ook omdat we wettelijk verplicht zijn om sommige gegevens te verwerken.
Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:
Goede uitvoering van de financiële belangen.
De gegevens zijn nodig voor een goede uitvoering van de financiële belangen van rechthebbende. De bewindvoerder vertegenwoordigt de rechthebbende in en buiten rechte. Dit betekent dat de bewindvoerder namens rechthebbende voorzieningen aanvraagt en, onder andere, de belastingaangifte verricht;
Informatie over de onderbewindstelling t.b.v. derden
Derden waarmee rechthebbende betrekkingen heeft, worden op de hoogte gebracht van de onderbewindstelling. Hierbij wordt altijd aangegeven wanneer en door wie de bewindvoering is uitgesproken;
Opstellen van rapporten en overzichten ten behoeve van cliënten;
Bij schulden
Wanneer er schulden zijn zal de bewindvoerder de noodzakelijke gegevens delen met schuldeisers.
Aangaan van een relatie en overeenkomst
Als u klant wilt worden bij ons, of als u al klant bent en een nieuw product wilt afsluiten, of contact met ons opneemt, hebben we uw persoonsgegevens nodig en moeten we deze verwerken. Zo moeten we onderzoek doen om te beoordelen of we u als klant kunnen accepteren. Bij het klant worden moeten we uw identiteit vaststellen en voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Hierbij kunnen we een kopie van uw identiteitsbewijs maken.
We verwerken uw gegevens meestal omdat we dat wettelijk verplicht zijn.
Maar als deze wettelijke verplichting niet direct voor Sustineo Financiële Hulpverlening geldt, hebben we een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw gegevens voor deze doelen. Ook kunnen we de gegevens verwerken omdat dit noodzakelijk is voor het sluiten van de overeenkomst.
Uitvoeren van overeenkomsten en opdrachten
Als u klant bij ons bent, zijn we u graag goed van dienst en voeren we de ontvangen opdrachten en gesloten overeenkomsten uit. Dit hebben we immers met u afgesproken. Hiervoor verwerken we persoonsgegevens.
Omdat wij uw betalingen doen geven we uw gegevens door aan een andere bank, als die betrokken is bij de betaling. Ook de begunstigde van de betaling kan dan uw betaalgegevens inzien en vastleggen, zoals bijvoorbeeld uw adresgegevens. Iemand die een betaalopdracht geeft en de begunstigde van een betaalopdracht, kan navraag doen naar bepaalde gegevens van de rekening.
Archivering
We mogen uw persoonsgegevens ook verwerken als dit nodig is voor archivering in het algemeen belang in die gevallen zullen we, als dat mogelijk is, uw gegevens ook eerst anonimiseren of pseudonomiseren.
7. GEBRUIK DOOR DERDEN & VERSTREKKING AAN DERDEN
Het verstrekken van informatie aan personen en instanties vindt slechts plaats door middel van een door de cliënt getekende volmacht.

geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van taken bij beschermingsbewind.
wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt.
komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.
zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is.
Vaak moet Sustineo Financiële Hulpverlening uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, werkgevers, rechtbanken, hulpverleners of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment. Ook daarvoor hebt u Sustineo Financiële Hulpverlening toestemming gegeven.

Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacy beleid blijkt. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) Sustineo Financiële Hulpverlening. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien wij op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn.

8. VERPLICHTING TOT GEGEVENSVERSTREKKING
Sustineo Financiële Hulpverlening is verplicht aan de volgende organisaties of personen gegevens te verstrekken:
rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad der Nederlanden;
andere bij de dienstverlening betrokken personen op de griffie sector kanton;
andere, van rechtswege door de uitvoering van de dienstverlening;
geconfronteerde personen of organisaties.

Sustineo Financiële Hulpverlening kan, indien er een kennelijk belang voor cliënt is, informatie verstrekken aan:
werkgevers
uitkeringsverstrekkers
woningbouwverenigingen
energieleveranciers
belastingdienst
crediteuren
schuldhulpverleners of WSNP-bewindvoerders
andere zorg- en hulpverlenende instellingen.

Het verstrekken van deze informatie door Stichting Bewindvoering Sustineo Financiële Hulpverlening heef plaats op basis van het in Nederland geldend recht. Dit alles ten behoeve van de cliënt voor zover niet strijdig met de Wet Persoonsregistratie.

9. ARCHIVERING
Uw gegevens worden bewaard in een elektronisch beveiligde omgeving in diverse softwaresystemen welke Sustineo Financiële Hulpverlening gebruikt. Door Sustineo Financiële Hulpverlening worden de navolgende systemen gebruikt:
Onview (registreren van persoons- bijzondere gegevens, betaalgegevens alsmede het maken van verslagen en correspondentie met de Rechtbanken).
Inloggen van buitenaf door de client is mogelijk bij dit systeem;
Internetbankieren van ABN-AMRO, (voor het doen van uw betalingen);

10. LOCATIE PERSOONSREGISTRATIE
De persoonsregistratie bevindt zich op/ in het kantoor van Sustineo Financiële Hulpverlening

11. BEVEILIGING, ARCHIVERING PERSOONSGEGEVENS & TOEGANKELIJKHEID
Ter beveiliging van de persoonsregistratie treft Sustineo Financiële Hulpverlening maatregelen welke onder andere omvatten:
wachtwoordbeveiliging voor het inloggen op server en werkstations;
wachtwoordbeveiliging op de op persoonsregistratie gerichte software;
gecodeerde data verzending op virtual private network;
het installeren van antivirussoftware, een firewall en anti- spyware programmatuur.

Rechtstreeks toegang tot de gegevens hebben:
het management;
de curator;
de (assistent) bewindvoerder(s);
de mentor(en);
de externe salarisadministrateur, boekhouder, Office IT en de accountant die belast zijn met het vaststellen van de financiële positie van Sustineo Financiële Hulpverlening.

De gegevens die aan Sustineo Financiële Hulpverlening worden aangeboden, worden door ons opgeslagen in de volgende systemen:
Onview (Bewindvoerdersoftware)
E-mail archief (Digitaal)
Documenten archief (Digitaal)
Deze archieven zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van Sustineo Financiële Hulpverlening en allen beveiligd met complexe wachtwoorden, die uitsluitend bij ons bekend zijn en niet met derden worden gedeeld met uitzondering van het ICT bedrijf welke mogelijk wordt ingehuurd door Sustineo Financiële Hulpverlening.

Sustineo Financiële Hulpverlening gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, samen met eventuele verwerkers (externe partijen), zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar bevoegd voor zijn, en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de behandelende medewerker ingezien worden.

12. BEWAARTERMIJN
De persoonsgegevens worden opgeslagen in een cliëntendossier. Dit dossier wordt bewaard zolang het bewind loopt. Na beëindiging van het bewind wordt een kopie van het dossier aan u overhandigt. Na beëindiging van het bewind wordt uw dossier voor 7 jaar bewaard. Sustineo Financiële Hulpverlening hanteert hierbij de richtlijnen van de Nederlandse Branchevereniging voor Wettelijke Vertegenwoordigers (NBWV). Na deze periode wordt uw dossier met daarin alle persoonsgegevens vernietigd. Wij bewaren de gegevens zolang als wettelijk noodzakelijk, na beëindiging van o.a. beschermingsbewind. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan heeft u het recht om deze te laten wijzigen. De gegevens worden conform de wettelijke bepalingen bewaard voor de duur van 7 jaren, gerekend vanaf de dag na beëindiging van onze dienstverlening.

13. WEBSITE
Graag laten wij u weten welke persoonsgegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen.
13.1. Web bezoek
Wanneer u onze website bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles op onze servers bijgehouden. Wij houden niet bij wie welk IP-adres op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Wel monitoren wij het aantal bezoeken op onze website voor cliënten en passen desnoods aan de hand van de kwantiteit van uw paginabezoeken eventuele kwalitatieve vermeldingen op onze pagina’s aan.
13.2. Cliënt Login
IP adressen van het inlogportal (cliënt login) worden wel in ons primair systeem Onview gedurende 7 dagen opgeslagen. Dit heeft alleen tot doel om na te gaan welke cliënt wanneer inlogt om zodoende inzicht te verkrijgen of en wanneer de client inlogt. Mocht sprake zijn wisselende IP adressen bij de inloggevens van client, zullen wij cliënten hiernaar bevragen. Deze data zal automatisch en uiterlijk 7 dagen na registratie uit het zicht verdwijnen. Deze gegevens worden ook niet separaat opgeslagen.
13.3. Cookies
Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat. In een cookie zit informatie opgeslagen. Deze website maakt gebruik van functionele cookies die noodzakelijk zijn om de website goed te laten werken. Deze cookies hebben geen of slechts geringe gevolgen voor de privacy van de bezoeker van de website. Deze cookies zullen door ons niet apart worden opgeslagen of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

14. VERWIJDERING VAN REGISTRATIE
De opgenomen registraties worden door Sustineo Financiële Hulpverlening uit de persoonsregistratie verwijderd:
indien gegevens niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de dienstverlening;
papieren archief zeven jaar nadat het beschermingsbewind of het budgetbeheer is beëindigd;
digitaal archief zeven jaar nadat het beschermingsbewind of het budgetbeheer is beëindigd;
na een opdracht van de met uitvoering belaste Rechtbank.
op verzoek van de betreffende cliënt, mits niet in strijd met de dienstverlening van Sustineo Financiële Hulpverlening

15. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Het Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn en deze gegevensverwerkingen voor u van belang zijn. We houden u daar uiteraard van op de hoogte. De meest actuele versie van ons Privacy Statement kunt u steeds terugvinden en inzien via onze website.
Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken.
Sustineo Financiële Hulpverlening behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring onverwijld en naar voortschrijdend inzicht aan te passen, naar gelang de richtlijnen en voorschriften die de Privacy Verordening met zich meebrengen.
Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

16. INZAGE/ KENNISNEMING? VERBETERING EN OVERDRAAGBAARHEID
Op verzoek van de betrokkene wordt een overzicht toegestuurd van de persoonlijke gegevens die in de archieven zijn opgeslagen (eenmalig). Indien u van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken kunt u een schriftelijk verzoek daartoe indienen. Uw verzoek kunt u richten aan contact@sustineo.nl.
Sustineo Financiële Hulpverlening zal binnen maximaal 4 weken op uw verzoek reageren. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres.

17. CONTACT, VRAGEN & KLACHTEN
helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens.
je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met Sustineo Financiële Hulpverlening via contact@sustineo.nl .
Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan hij zich richten tot:
De verantwoordelijke;
Het eventueel binnen de organisatie functionerende orgaan vooronafhankelijke klachtenbehandeling of een dergelijk buiten de onderneming functionerend orgaan, waarbij de onderneming zich heeft aangesloten;
De rechtbank, in de gevallen als bedoeld in artikel 46 van de wet en
De Autoriteit Persoonsgegevens met het verzoek te bemiddelen te adviseren in het geschil tussen de betrokkene en de verantwoordelijke.

18. ONVOORZIEN
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verantwoordelijke, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Aldus opgemaakt te Linne, 30 januari 2019, versie 1.1.Gezien en getekend :Naam :
Datum :


Voor vragen over persoonsgegevens of dit privacyreglement neemt kunt u contact opnemen met Sustineo Financiële Hulpverlening via contact@sustineo.nl .


BRONNEN
tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp): http://wetten.overheid.nl/BWBR0011468/
tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): http://www.privacy-regulation.eu/nl/index.htm
de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP): https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
tekst Rijksoverheid en het Burgerservicenummer: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/persoonsgegevens/burgerservicenummer-bsn
 

Interesse of meer info?


  06 - 124 67 890
contact@sustineo.nl

Miriam Mestrom